Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 12.03.2015

 • 12. marca 2015, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017

 2. 2.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3550, pre Daneta, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 3. 3.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5147, pre Slovenskú federáciu petanque so sídlom v Bratislave

 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe na Kočánkovej ulici 1 v Bratislave, k.ú. Petržalka pre Divadlo Aréna so sídlom v Bratislave

 5. 5.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/461, Ing. Vladimírovi Jakabovičovi a MUDr. Eve Jakabovičovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 6. 6.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12947 a parc. č. 12946/1, Ing. Lucii Štrauchovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 7. 7.Informácia o zmluvnom vzťahu s dodávateľom zimnej údržby A.R.K. technické služby s.r.o., o obstarávaní, ktoré mu predchádzalo a o možnostiach ukončenia tohto zmluvného vzťahu a jeho nahradenie alternatívnym riešením

 8. 8.Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

 9. 9.Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 10. 10.Vyhodnotenie plnenia priorít Koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave za rok 2014

 11. 11.Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

 12. 12.Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

 13. 13.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2013/2014

 14. 14.Návrh Dodatku č. ... k Zriaďovacej listine: Centra voľného času Štefánikova 35, Bratislava, Základnej umeleckej školy Istrijská 22, Bratislava

 15. 15.Návrh na kooptovanie nových členov do rád základných umeleckých škôl (ZUŠ) a centier voľného času (CVČ) v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

 16. 16.Petícia občanov za zachovanie parkov pri Justičnom paláci

 17. 17.Návrh na odpustenie dlhu v sume 23.633,73 Eur

 18. 18.Návrh na odpustenie dlhu v sume 12.429,61 Eur

 19. 19.Návrh na schválenie Zmluvy o postúpení pohľadávok Hlavného mesta SR Bratislavy

 20. 20.Informácia o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014

 21. 21.Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov - garážové státia nachádzajúce sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k.ú. Nivy, garážové státia na Námestí M. Benku 16, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Blumentálskej 10, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Jurigovom nám. 1 - KOTVA, k. ú. Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k. ú. Karlova Ves, garáže na Jasovskej ul. č. 6-8, k. ú. Petržalka, garáže na Jasovskej ul. č. 1-3, k. ú. Petržalka formou priameho nájmu

 22. 22.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1750/10,11,13, Marekovi Molnárovi a Andrejovi Molnárovi, ako pozemkov pod stavbou rodinného domu a priľahlých pozemkov, podielovým spoluvlastníkom stavby

 23. 23.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11921/67, parc. č. 11921/68, parc. č. 11921/70 – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 24. 24.Návrh na predaj nebytového priestoru č. 801 na Panskej ul. č. 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti J&B, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 25. 25.Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku na časť pozemku v kat. území Staré Mesto, pre elektroenergetické zariadenie – stavebný objekt SO PS A 01 Trafostanica TS1 2x630 kVA distribučná, ktorá je súčasťou právoplatne umiestnenej stavby „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava“, so spoločnosťami Bratislavské podhradie, s.r.o. a Západoslovenská distribučná, a.s.

 26. 26.Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911200/0099, na častiach pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 15425/8 a parc. č. 15425/75, ako aj na časti pozemku reg. „E“ KN parc. č. 15423/101, k.ú. Nivy, v prospech spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom v Bratislave

 27. 27.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na nehnuteľnosti v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto – Panská 35

 28. 28.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Dúbravka, stavbe – obchodnej jednotke číslo 14, súp. č. 1889, Lysákova ulica

 29. 29.Návrh 1) na odňatie správy stavebných objektov v Detskom areáli Veľký Draždiak na pozemkoch parc. č. 2844/25 a 2844/26 v k.ú. Petržalka zo správy organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavyna zverenie stavebných objektov v Detskom areáli Veľký Draždiak na pozemkoch parc. č. 2844/25 a 2844/26 v k.ú. Petržalka do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 30. 30.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Hummelova 8, Miletičova 48, Koceľova 22, 24, Kvetná 7, Kvačalova 22, 24, 26, 28, Velehradská 26, 28, 30, Tekovská 7, 9, Račianska 161, Hubeného 4, 8, Saratovská 5, 7, Hrobákova 7, Romanova 2, Haanova 48, 50, Vranovská 61, 63, Budatínska 49 vlastníkom bytov

 31. 31.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 26. 3. 2015

 32. 32.Rôzne

 33. 33.Informačné materiály

 34. 33a.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 4. štvrťroka 2014

 35. 33b.Informácia o pridelených bytoch za rok 2014

 36. 33c.Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015, vyhodnotenie plnenia zámerov realizačného plánu koncepcie za rok 2014, realizačný plán zámerov koncepcie na rok 2015

 37. 34.Rozpočet 2015-2017

 38. 35.Materiály navrhnuté členmi mestskej rady

 39. 35a.Návrh na úpravu solidarity mestských častí a mesta

 40. 35b.Skládka odpadu z bývalého závodu CHZJD na Vrakunskej ceste