Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 11.06.2015

 • 11. júna 2015, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 1. 1.Informácia o plnení uznesenia Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy splatného k 31. 5. 2015

 2. 2.Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2014 a hodnotiaca správa za rok 2014

 3. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

 4. 4.Dlhová služba

 5. 5.Koncepcia financovania hlavného mesta SR Bratislavy a postoje predstaviteľov NR SR a vlády SR

 6. 6.Programové priority na obdobie 2015 - 2018

 7. 7.Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť doplnením predmetu činnosti

 8. 8.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. dňa 29. júna 2015

 9. 9.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. dňa 29. júna 2015

 10. 10.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú marketingovú s. r. o. so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 11. 11.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - 50 m bazéna, 25 m bazéna, posilňovne v Plavárni Pasienky pre športové kluby a školy so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 12. 12.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - ľadových plôch, telocvične, šatňových priestorov na Zimnom štadióna Ondreja Nepelu pre športové kluby so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 13. 13.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú federáciu so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6060/1, Ing. Monike Čunderlíkovej

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1483, parc. č. 1466, parc. č. 1216, parc. č. 1226/1 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská 6,8,10,12, Hrobákova 8,10,12,14,20,22,24,26

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Dúbravka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3420/41, spoločnosti W Residence, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 590/6, manželom Eve Szalaiovej a Imrichovi Szalaiovi

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 17348/11 a parc. č. 22877/13, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o so sídlom v Bratislave

 20. 20.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2776/4 a parc. č. 2779/1, spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 21. 21.Návrh na opätovné prerokovanie a určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 22. 22.Návrh Rozšírenie Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji – úplná tarifná integrácia (III. etapa)

 23. 23.Návrh Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji - Zmena dokumentu Delenie tržieb medzi dopravcov BID

 24. 24.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácie druhotných surovín

 25. 25.Informácia o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych záťaží, na ochranu zdravia občanov a životného prostredia

 26. 26.Petícia o podpore projektu Renviro - možnosti spolupráce so spoločnosťou Renviro na území hlavného mesta SR Bratislavy

 27. 27.Návrh koncepcie nakladania s pozemkami hlavného mesta SR Bratislavy pod garážami vo vlastníctve iných subjektov

 28. 28.Plnenie Protikorupčného minima za obdobie 2012-2014

 29. 29.Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat

 30. 30.Návrh na postup primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s cieľom novelizovať zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a na jednotný postup starostov mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri rozhodovaní v oblasti tepelnej energetiky podľa čl. 46 ods. 2 písm. a) a e) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 31. 31.Informácia o postavení a úlohách Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v konaní podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

 32. 32.Návrh na zámenu nehnuteľností, v k. ú. Rusovce, parc. č. 550, 545/5 za pozemky parc. č. 515/3, 545/27 vo vlastníctve Imricha Lenka a manželky Ivice Lenkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa a návrh na zverenie pozemkov parc. č. 515/3, 545/27 k. ú. Rusovce do správy Mestskej časti Bratislava-Rusovce

 33. 33.Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/26 na Bartókovej ulici formou priameho nájmu

 34. 34.Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2294/388, od spoločnosti BAZ Bratislava, a.s., majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva pod komunikáciou

 35. 35.Návrh na bezodplatný prevod stavby súpis. č. 395 na parc. č. 237/2, v Bratislave, k.ú. Jarovce, Trnková ul., do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Jarovce

 36. 36.Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku v hromadných garážach na ulici Pečnianska 6 vlastníkom garáží

 37. 37.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Jégého 19, Tekovská 9, Hraničná 71, Podzáhradná 43, Jamnického 10, Veternicová 9, Beniaková 5, Saratovská 7, Janka Alexyho 1/A, Pri kríži 32, Fedákova 34, Landauova 34, Haanova 50, Blagoevova 20, Holíčska 11, Gercenova 6B vlastníkom bytov

 38. 38.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 25. 6. 2015

 39. 39.Rôzne