Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 02.12.2021

 1. 1.Návrh rozpočtových pravidiel hlavného mesta SR Bratislavy

 2. 2.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 - 2024

 3. 3.Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 4. 4.Návrh na vysporiadanie premlčaných neidentifikovateľných pohľadávok z minulých období

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutého námestia v mestskej časti Bratislava-Jarovce

 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica

 7. 7.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.

 8. 8.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 9. 9.Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2022

 10. 10.Personálne zmeny v orgánoch organizácie Generálny investor Bratislavy

 11. 11.Dohoda spoločníkov MKK Grössling s. r. o.

 12. 12.Návrh na delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do rady školského zariadenia pri Centre voľného času Gessayova, Bratislava, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

 13. 14.Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy

 14. 15.Návrh na riešenie žiadostí nájomcu nebytových priestorov na Uršulínskej 9 o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19

 15. 16.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ,,Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“ (IROP-PO2-SC214-2020-63) – tzv. COVID výzva

 16. 17.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb (IROP-PO7-SC72-2021-74)

 17. 17a.Informácia o príprave obstarávania zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

 18. 17b.Návrh na zmeny a úpravy v Metodike zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania, zobratej na vedomie MsZ dňa 24.6.2021, uznesenie č. 917/2021

 19. 18.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

 20. 19.Informácia o plnení uznesenia č. 390/2020 časť B zo dňa 30. 1. 2020 – návrh opatrení ako dosiahnuť primeranú a transparentnú cenu tepla pre obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy

 21. 20.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 5 374,27 Eur a odpis z účtovnej evidencie

 22. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/25 a parc. č. 819, v lokalite Starý háj, pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Bratislava-Petržalka I., so sídlom v Bratislave

 23. 21a.Návrh na nájom nebytového priestoru v stavbe so súpis. č. 102333 na pozemku parc. č. 8678 na Lazaretskej 12 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti Nákupné centrum, s.r.o. pre hlavné mesto SR Bratislava

 24. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5747, Rímskokatolíckej cirkvi, so sídlom v Bratislave

 25. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, parc. č. 3106/7, parc. č. 3106/6 a parc. č. 3105/4, k. ú. Petržalka, na Kolmej ulici, pre mestskú časť Bratislava-Petržalka so sídlom v Bratislave

 26. 24.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní s Nevzatom Abazim.
  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, nebytových priestorov v stavbe súpis. č. 7723 na pozemku parc. č. 21466/1, pozemku parc. č. 21466/9, a časti pozemku parc. č. 22372/14, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, pre Nevzata Abaziho s miestom podnikania v Bratislave

 27. 25.Návrh na zmenu zriaďovacej listiny mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislavy
  Návrh na zverenie stavieb v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Sedlárska 2 a 4 do správy mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislavy
  Návrh na ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v stavbách so súpis. č. 1280 a č. 361, s mestskou príspevkovou organizáciou Metropolitný inštitút Bratislavy
  Návrh na zmenu zmlúv o nájme nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 1280 s tretími osobami

 28. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu v zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0713-07-00 v znení jej neskorších dodatkov, uzatvorenej so spoločnosťou Digital Park II, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 29. 27.Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0114-09-00, k. ú. Petržalka, spoločnosti ŠK DUNAJ, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 30. 28.Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou – Ministerstvom vnútra SR so sídlom v Bratislave

 31. 29.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo vlastníctve Viery Smetanovej, za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, Dúbravčická ulica

 32. 30.Návrh na odkúpenie nebytového priestoru č. 2 v Bratislave na Mierovej ulici, k. ú. Ružinov, do výlučného vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislava

 33. 33.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 740/2021 zo dňa 18.02.2021, ktorým schválilo Dohodu o urovnaní vzájomných vzťahov so spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s. a nájom častí pozemkov pod reklamnými stavbami

 34. 33a.Návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytového priestoru vo výmere 201,09 m² v stavbe súpis. č. 136 na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4 na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s nájomcom REPUBLIKA VÝCHODU, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 35. 34.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 22306/26, Vlárska ul., v prospech spoločnosti KRAMARE s.r.o. v likvidácii, so sídlom v Bratislave

 36. 35.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1182/2 a 1182/3, Mlynská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

 37. 36.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rača, stavby súpis. č. 8005 a pozemkov parc. č. 4817/12, parc. č. 4817/135, parc. č. 4817/1, v lokalite ulica Pri Šajbách a časti parc. č. 475/42, v lokalite Urban Park, do správy mestskej časti Bratislava-Rača

 38. 37.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, stavby so súpis. č. 1710 a pozemkov parc. č. 931 a nasl., do správy Mestským lesom v Bratislave

 39. 38.Návrh dodatku č. 5 rokovacieho poriadku Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 40. 39.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 16. 12. 2021

 41. 40.Rôzne

 42. 41.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 16. 12. 2021