Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 17.04.2019

 1. 1.Petícia proti výstavbe ,, Polyfunkčného bytového domu Topoľčianska"

 2. 2.Návrh všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

  Materiály
 3. 3.Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050
  (Metropolitný plán Bratislava 2030)

 4. 4.Návrh
  na schválenie zmlnvy o bndúcej zmlnve o zriadení vecného bremena na pozemkoch
  registra „C“ KN, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pare. č. 21526/3 a pare. č. 21526/4,
  Sniekova nlica, v prospech spoločnosti TEBI, spol. s r.o., so šidlom v Bratislave

 5. 5. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8274/9 a parc. č. 8274/12, Kollárovo námestie, spoločnosti Park One Bratislava, s. r. o., so sídlom v Bratislave ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa Materiály

 6. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 1420/3, Turistická ulica, Márii Teškovej

 7. 7.Návrhna predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave,k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1259/6, manželom Jirkovskovcom

 8. 8. Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 642/97, v prospech spoločnosti Bory, a. s., so sídlom v Bratislave 1 1 0

 9. 9.Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy

 10. 10.Rôzne