BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 4

Návrh
na schválenie zmlnvy o bndúcej zmlnve o zriadení vecného bremena na pozemkoch
registra „C“ KN, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pare. č. 21526/3 a pare. č. 21526/4,
Sniekova nlica, v prospech spoločnosti TEBI, spol. s r.o., so šidlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.