BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 08.06.2022

 1. 1.Kontrola plnenia uznesení komisie

 2. 2.Informácia o aktuálne obstarávaných ÚPP a ÚPD

 3. 3.Informácia o práci pracovnej skupiny a zoznam podnetov navrhnutých do zmien a doplnkov územného plánu zóny Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava v znení zmien a doplnkov

 4. 4.Informácia o príprave obstarávania ZaD ÚPN (ZaD 10)

 5. 5.Prezentácia UŠ Nové lido, ktorá bude podkladom pre ZaD ÚPN

 6. 6.Strategický materiál Bratislava 2030

 7. 7.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

 8. 8.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

 9. 9.Návrh na predaj pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3141/1, žiadateľovi spoločnosti DEVELOPMENT 3, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ulica Výhonská 1

 10. 10.Návrh na schválenie zámeny ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave, s Cirkevným zborom evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska, so sídlom v Bratislave

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3228, Petrovi Kertészovi a Róbertovi Kertészovi

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 1240 a parc. č. 1198, Jánovi Štefanšichovi

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3352, Jaserovi Mustafimu

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2243/1, občianskemu združeniu Zóna Svetlá-Tichá-Slávičie, o.z., na zriadenie detského ihriska

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa budúceho nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21529, Ing. Ivanovi Peschlovi

 16. 16.Návrh na schválenie mimosúdnej dohody ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, so spoločnosťou MTI a.s., so sídlom v Bratislave

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 912/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA so sídlom v Bratislave

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa ukončenia nájomných zmlúv uzatvorených s vlastníkmi stánkov pred Železničnou stanicou Bratislava Hlavná stanica

 19. 19.Návrh na ukončenie nájomného vzťahu k pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, odstúpením od zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0491 13 00 uzatvorenej so spoločnosťou M.J.A. s.r.o. so sídlom v Bratislave

 20. 20.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a užívania chodníka na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Mýtna ulica, v prospech spoločnosti BLUMENTAL OFFICE I, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5142/5, spoločnosti danube4you s.r.o, so sídlom v Bratislave

 22. 22.Rôzne