BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 03.10.2019

 • 3. októbra 2019, 16:00 h
 • Primaciálne námestie 1, budova Novej radnice - Magistrát, I. poschodie, miestnosť č. 103
 • Predsedajúci: Mgr., PhD. Vlačiky Martin
 • Pozvánka [35.08 kB]
 1. 1.Predstavenie Ing. Martina Masláka - predseda predstavenstva spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

 2. 2.Návrhu rozpočtu Sekcie územného plánovania a Sekcie životného prostredia na roky 2020 - 2022 a informácia o pripravovanom rozpočte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na nasledujúce obdobie

 3. 3.Informácia o plnení ,,Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy" a informácia o príprave nového ,,PHSR"

 4. 4.Informácia o stave prípravy „Atlas-u dopadov zmeny klímy na územie Hlavného mesta SR Bratislava“ a ,,Stratégia a akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy - priebežná správa za roky 2017-2018"

 5. 5.Prezentácia ,,Koncepcie umiestňovania a posudzovania vonkajšej reklamy na území hlavného mesta SR Bratislavy"

 6. 6.Prezentácia projektu Súkromná základná škola Félix - Južné mesto, Mestská časť Bratislava - Petržalka

 7. 8.Rôzne

Informačné materiály

 1. .Informácia a spôsoboch aktualizovania Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy a informácia k prebiehajúcemu procesu obstarávania Územného plánu - Zmeny a doplnky 06