Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 19.04.2023

  1. 1.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času

  2. 2.Monitorovacia správa odpočtu Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030, za rok 2022

  3. 3.Informačný materiál - schválenie úpravy Štatútu Rady primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre práva starších obyvateľov, poradného orgánu primátora Bratislavy

  4. 4.Návrh nového všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. XZ/2023 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v mestskom útulku

  5. 5.Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 – 2030: Akčný plán na rok 2023

  6. 6.Návrh postupu pri riešení situácie rodín v bytovej núdzi na ubytovni Kopčany

  7. 7.Informatívny materiál - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení neskorších predpisov

  8. 8.Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov bývania

  9. 9.Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej rodiny

  10. 10.Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom pre starších občanov