Bod č. 1

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.