Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 22.02.2024

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu rokovania

  2. 2.Štatút dotačného Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou – novelizované znenie

  3. 3.Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta, Bratislava

  4. 4.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy Ateliér LES, Pri Suchom mlyne 33, 811 04 Bratislava, a Súkromného školského klubu detí, Pri Suchom mlyne 33, 811 04 Bratislava ako súčasti Súkromnej základnej školy Ateliér LES, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2024; zriaďovateľ: Občianske združenie Ateliér 33, Pri Suchom mlyne 33, 811 04 Bratislava

  5. 5.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu súkromnej Základnej školy s materskou školou DOBROdružstvo, Riznerova 5 Bratislava, a Školského klubu detí DOBROdružstvo, Riznerova 5, Bratislava a Výdajnej školskej jedálne, Riznerova 5, Bratislava ako súčastí Základnej školy s materskou školou DOBROdružstvo, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2024; zriaďovateľ: OZ Dobré družstvo, Lazaretská 30, Bratislava

  6. 6.Žiadosť o vyjadrenie k vyradeniu Špecializovaného centra poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, Hálkova 724/54, Bratislava, zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, a k zaradeniu Elokovaného pracoviska, Hálkova 724/54, Bratislava, ako súčasti Centra poradenstva a prevencie, Vajnorská 98/D, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky; zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava.

  7. 7.Schválenie plánu zasadnutí komisie a rámcovej náplne činnosti na rok 2024

  8. 8.Rôzne