Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 20.05.2021

 1. 1.Kontrola zápisnice a uznesení, schválenie programu

 2. 2.Mimoriadna dotácia pre o. z. Klub priateľov futbalu Kengura z dôvodu požiaru skladu športových pomôcok pre najmenšie deti

 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019

  Materiály
 4. 4.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne zdravé bruško, Ďumbierska 3G, Bratislava, zriaďovateľa: zdravé bruško, s. r. o., Sedlárska 6, Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

 5. 5.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Elokovaného pracoviska a Súkromnej materskej školy Funiversity, Gajova 21, Bratislava, zriaďovateľa: Funiversity, s. r. o., Gajova 21, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

  Materiály
 6. 6.Informačný materiál o stave čerpania prostriedkov na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave z Fondu na podporu telesnej kultúry a grantového Podprogramu č. 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave v rokoch 2007-2021

 7. 7.Rôzne