Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 18.06.2020

 1. 1.Kontrola zápisníc a uznesení a schválenie programu rokovania

 2. 2.Informácie o dopade pandémie COVID-19 na Správu telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. 3.Problematika zvyšovania dane z nehnuteľnosti v súvislosti so športovými objektami

 4. 4.Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 5. 5.Prerokovanie žiadosti žiadateľa Centrum HAPPY, s. r. o., Nad lúčkami 4, Bratislava o zaradenie Súkromnej bilingválnej materskej školy v parku HAPPY, Nobelova 18/A, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR

  Materiály
 6. 6.Prerokovanie žiadosti žiadateľa Detský domček, s. r. o., Červená 5, Bratislava o zaradenie Súkromnej materskej školy Detský domček s.r.o., Červená 5, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR

  Materiály
 7. 7.Prerokovanie doplňujúcej žiadosti žiadateľa Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, Bratislava o zaradenie Výdajnej školskej jedálne ako súčasti Materskej školy sv. Márie Magdalény, Gerulatská 64, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR, ku ktorej už bol vydaný súhlas hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 8. 8.Rôzne