Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 18.06.2015

 1. 1.Prehliadka areálu kúpaliska Rosnička (20-25 min.)

 2. 2.Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania

 3. 3.a Prerokovanie návrhu kritérií pre zaraďovanie súkromných materských škôl do siete škôl a školských zariadení SR

 4. 4.b Prerokovanie žiadosti o súhlas so zaradením Súkromnej materskej školy Viedenská cesta 257, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR

 5. 5.Prerokovanie Návrhu Programových priorít hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 2015 – 2018

 6. 6.Prerokovanie Návrhu na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú federáciu so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 7. 7.Prerokovanie Návrhu na schválenie nájmu nebytových priestorov – 50 m bazéna, 25 m bazéna a posilňovne v Plavárni Pasienky pre športové kluby, školy a ostatné subjekty so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 8. 8.Prerokovanie Návrhu na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú marketingovú s.r.o. so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 9. 9.Prerokovanie Návrhu na schválenie nájmu nebytových priestorov – ľadových plôch, telocvične a šatňových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu pre športové kluby so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 10. 10.A Prerokovanie správy STARZ-u o využívaní Zimného štadióna O. Nepelu

 11. 11.Prerokovanie žiadosti zriaďovateľa Kalokagathia s.r.o., Tulská 28, Banská Bystrica o zaradenie Súkromného centra voľného času, Nábr. armádneho generála L. Svobodu 3, Bratislava (Športová hala VKP Bratislava PKO) do siete škôl a školských zariadení SR

 12. 12.Prerokovanie žiadosti zriaďovateľa Súkromnej základnej umeleckej školy, Ružová dolina 29, Bratislava o súhlas k zaradeniu elokovaného pracoviska, Školská 2, Stupava ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Ružová dolina 29, Bratislava do siete škôl a školských zariadení

 13. 13.Prerokovanie žiadosti zriaďovateľa Súkromnej spojenej školy British International School Bratislava, J. Valašťana Dolinského 1, Bratislava o súhlas k zmene zriaďovateľa v súkromnej školskej jedálni z firmy School Food s.r.o. na firmu KJ services s.r.o. Klimkovičova 11, Bratislava s dátumom začatia činnosti 1.9.2015

 14. 14.Prerokovanie žiadosti občianskeho združenia Profkreatis, Ružová dolina 29, Bratislava o súhlas k zmene zriaďovateľa Súkromnej základnej školy, Ružová dolina 29, Bratislava a jej súčasti Súkromného školského klubu detí s dátumom začatia činnosti 1.9.2015

 15. 15.Prerokovanie podnetu p. Longu, člena školskej rady CVČ Hlinická 3, Bratislava na riešenie využívania a dobudovania športovo-rekreačného areálu

 16. 16.Rôzne