Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 12.11.2015

 • 12. novembra 2015, 15:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Žitný Rastislav
 1. .Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava

 2. .Žiadosť o prehodnotenie zamietavého stanoviska k zaradeniu elokovaného pracoviska, Martinčekovej 13, BA ako súčasť Súkromnej MŠ Kids Paradise, Vyšehradská 12, BA do siete škôl a školských zariadení SR

 3. .Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromnej MŠ a výdajnej školskej jedálne Vendelín, Kostlivého 19, BA do siete škôl a školských zariadení SR

 4. .Žiadosť o súhlas k zaradeniu Súkromného detského centra Vrakuňáčik, Železničná 34, BA do siete škôl a školských zariadení SR

 5. .Rôzne

 6. .Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu

 7. .Prerokovanie Návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018

 8. .Prerokovanie návrhu interných rámcových pravidiel komisie pre posudzovanie žiadostí o vznik nových materských škôl

 9. .Žiadosť o opätovné individuálne posúdenie žiadosti o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy , Vlčie hrdlo 50, -Slovnafťáčik do siete škôl a školských zariadení SR

 10. .Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu elokovaného pracoviska, Nám. 4. apríla 16, Marianka ako súčasť Súkromnej ZUŠ, Ružova dolina 29, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení SR

 11. .Žiadosť o prehodnotenie vydaného nesúhlasného stanoviska k zaradeniu elokovaného pracoviska, M.C. Sklodowskej 1, BA ako súčasť Súkromnej ZUŠ, Ružova dolina 29, BA do siete škôl a školských zariadení SR

 12. .Žiadosť o udelenie súhlasu k zaradeniu Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre nadané deti predškolského veku, Teplická 7, BA do siete škôl a školských zariadení SR