Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 27.04.2020

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

 2. 2.Návrh na refinancovanie existujúceho úveru vo výške 19.0 mil. Eur z dôvodu pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb

 3. 3.Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach a zmeny termínov 2. a 3. splátky pre rok 2020

 4. 4.Návrh na zriadenie Výboru pre audit hlavného mesta SR Bratislavy

 5. 5.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

 6. 6.Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatňových priestorov s príslušenstvom na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre Občianske združenie Jumping Jou ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 7. 7.Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2.časť Bosákova ulica – Janíkov dvor “ – Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na ukončenie vybraných nájomných zmlúv v prípade nebytových priestorov v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k.ú. Staré Mesto

  Materiály
 9. 9.Dopad pandémie COVID -19 a protiopatrení na finančnú situáciu Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť

  Materiály
 10. 10.Rôzne