Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 22.05.2020

  1. 1.Vyhodnotenie verejného pripomienkovacieho konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva

  2. 2.Vyhodnotenie verejného pripomienkovacieho konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.15/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

  3. 3.Vyhodnotenie zápisu zo zasadnutia Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ zo dňa 12.5.2020 k bodu 4 Návrhu na odpustenie dane na zabratie verejného priestranstva - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva.

  4. 4.Kúpa obchodného podielu v spoločnosti Infra Services, a.s.

  5. 5.Rôzne