Bod č. 3

Vyhodnotenie zápisu zo zasadnutia Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ zo dňa 12.5.2020 k bodu 4 Návrhu na odpustenie dane na zabratie verejného priestranstva - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.