Bod č. 1

Vyhodnotenie verejného pripomienkovacieho konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.