Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 20.06.2016

 • 20. júna 2016, 15:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 • Pozvánka [46.39 kB]
 • Pokračovanie zasadnutia z 13.06.2016
 1. .Materiály na zaradenie do programu

 2. 9.Návrh na schválenie nájmu šatňových priestorov na Zimnom štadióne O.Nepelu pre slovenský zväz ľadového hokeja a HC SLOVAN Bratislava – mládež ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 3. 10.Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu dňa 24.mája 2016

 4. 11.Informácie o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. dňa 17.júna 2016

 5. 13.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. dňa 27.júna 2016

 6. 14.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s. 30.júna 2016

 7. 15.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.

  Materiály
 8. 16.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. ../2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času

 9. 17.Zásady poskytovania finančného príspevku na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.

 10. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - nebytového priestoru o výmere 33 m2 na Klariskej č.16 pre Mgr. Martinu Katuščákovú a Mgr. Andreu Vadasovú

 11. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – nebytového priestoru o rozlohe 128,1 m2 na Kapucínskej č.1 pre vydavateľstvo TATRAN spol.s.r.o.

  Materiály
 12. 20.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22105/3, RNDr. Gabriele Tóthovej a RNDr. Ondrejovi Tóthovi

 13. 21.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15470/20 vytvoreného geometrickým plánom č. 227/2015, Ing. Vladimírovi Bohuslavovi

 14. 22.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2088/6, parc. č. 2090/4, parc. č. 2381/10, parc. č. 2381/11, parc. č. 3038 a parc. č. 3122/301 do výlučného vlastníctva Stojčeho Spasovského

 15. 23.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Devín, parc. č. 1502/2, do výlučného vlastníctva Róberta Michalicu

 16. 24.Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-5964/2015/Nivy/1818/SimJa, číslo hlavného mesta SR Bratislavy č. 048800801600 zo dňa 15.2.2016, ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy, za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/1, Róbertovi Kužlíkovi

 18. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu spoluvlastníckeho podielu 7389/10000 k nebytovým priestorom nachzádzajúcim sa v stavbe súpis. č. 6331 na pozemkoch parc. č. 917/6 a 917/85, k.ú. Karlova Ves, pre Karloveský športový klub so sídlom v Bratislave

 19. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavby „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave

 20. 28.Návrh schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 2355-2359 a parc. č. 2361, Mestskej časti Bratislava-Čunovo

  Materiály
 21. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, prenajatých Zmluvou o nájme č. 08-83-0020-05-00 Spojeným štátom americkým

 22. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov (Pavilón D) nachádzajúceich sa v stavbe súpis. č. 1220 na pozemku parc. č. 4723/4 a časti pozemku parc. č. 4723/1, k. ú. Petržalka, pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave

 23. 32.Návrh na uplatnenie, resp. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, a to k pozemkom parc. č. 1416/1 a parc. č. 1417/1

  Materiály
 24. 33.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21385/1, parc. č. 21387 a parc. č. 21383/4, v prospech Slovenského národného divadla

 25. 34.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  Materiály
 26. 36.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Solivarská 4, Solivarská 21, 23, Plickova 6, 10, Saratovská 17, Fedinova 1, Švabinského 14, Holíčska 23, Fedinova 14, Černyševského 23, Mamateyova 12, Pankúchova 3, Blagoevova 10, 12, Blagoevova 14, 16, Vyšehradská 21 vlastníkom bytov

  Materiály
 27. 37.Informácia o stave predložených inventarizácií nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestským častiam k 31.12.2015

  Materiály
 28. 38.Rôzne