Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 31.03.2016

 • 31. marca 2016, 08:30 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [45.89 kB]
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 29. 2. 2016

  Materiály
 2. 2.Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy, analytická časť a návrhová časť – zhrnutie, Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 3. 2a.Návrh na vybudovanie preložky cesty II/572

 4. 2b.Návrh na zvýšenie zliav pre skupiny cestujúcich s aktuálne platnou dodatočnou zľavou

 5. 3.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 21511/6 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 2187/30 vo vlastníctve SR – Úradu vlády Slovenskej republiky

  Materiály
 6. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 891/283, Ing. Františkovi Bruckmayerovi a Márii Bruckmayerovej

 7. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc. č. 3156/5, Mikulášovi Hronkovičovi v podiele ½ a Branislavovi Bartolenovi v podiele ½

 8. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5073/109, spoločnosti A1 Property, a.s., so sídlom v Bratislave alebo návrh na zriadenie budúceho vecného bremena spočívajúceho v práve stavby na pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5073/109, v prospech spoločnosti A1 Property, a.s., so sídlom v Bratislave

 9. 7.Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 513/10, parc. č. 513/18 a parc. č. 532/2, do vlastníctva Dariny Fratričovej

 10. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, parc. č. 2745, parc. č. 2744/18 k.ú. Vajnory spoločnosti TNT Express Worldwide, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 11. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Lamač, parc. č. 2555/1, spoločnosti BSS, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 12. 9b.Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 13. 10.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 14. 11.Vyčíslenia dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich

 15. 12.Informácia o možnostiach realizácie bezplatnej prepravy pre príbuzných držiteľov preukazu politických väzňov

 16. 13.Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

 17. 14.Stanovisko k možnosti spolupráce s firmou Renviro s.r.o. na území hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 18. 15.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

  Materiály
 19. 16.Návrh na schválenie rozhodnutia č. 3/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti trov konania spojených s prejednaním priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o priestupkoch

  Materiály
 20. 17.Aktualizácia „Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy“

  Materiály
 21. 18.Manuál pre osadzovanie a posudzovanie predajných stánkov vo verejnom priestore HM SR Bratislava

 22. 19.Pravidlá participácie verejnosti pri príprave strategických a koncepčných dokumentov rozvoja mesta a na územnoplánovacích procesoch HM SR Bratislavy

 23. 20.Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015

  Materiály
 24. 21.Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

  Materiály
 25. 22.Vyhodnotenie plnenia Koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislava za roky 2013 – 2016

 26. 23.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2014/2015

 27. 24.Informácia o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015

 28. 25.Návrh na odpísanie pohľadávky vo výške 9 675,70 Eur

  Materiály
 29. 26.Návrh na odpustenie dlhu v sume 5 437,10 Eur spoločnosti G-SANITA, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 30. 27.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5183/9 a parc. č. 5183/23, Petrovi Malému

 31. 28.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru - prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom predaja suvenírov - parc. č. 3888/3 k. ú. Karlova Ves

 32. 29.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – prenájom častí pozemkov v ZOO Bratislava za účelom umiestnenia predajných nápojových automatov – parc. č. 2765, 2754/1, 2754/2, 2875, 2741, 2879, 2742/5, 2888/10, 2886, k. ú. Karlova Ves

 33. 30.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 4 vo výmere 47,27 m2 v stavbe súpisné. č. 174 na pozemku parc. č. 416 na Klariskej č. 16 v Bratislave k. ú. Staré Mesto, zapísanej na LV 1656 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 34. 31.Návrh na nájom nebytového priestoru na Uršulínskej ul. č. 9 v Bratislave o výmere 15 m2 na 1. POSCHODÍ v stavbe súp. č. I. 36 na pozemku parc. č. 86, k. ú. Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 35. 32.Návrh na nájom nebytového priestoru na Uršulínskej ul. č. 9 v Bratislave o výmere 15 m2 na PRÍZEMÍ v stavbe súp. č. I. 36 na pozemku parc. č. 86, k. ú. Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 36. 33.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 28,30 m2 v stavbe súp. č. 102506 na pozemku parc. č. 10319/1 na Odborárskom námestí 4-6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 37. 34.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 140,78 m2 v stavbe súp. č. 419 na pozemku parc. č. 21 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 38. 35.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 17,60 m2 v stavbe na pozemku parc. č. 10431/2 na Trnavskom mýte v Bratislave, k. ú. Nivy formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 39. 36.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 550,65 m2 v stavbe bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 3392/25 v Čiernom lese v Bratislave k. ú. Ružinov, zapísanom na LV 1 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 40. 37.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 254,90 m2 v stavbe súp. č. 108 na pozemku parc. č. 11307 na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 41. 38.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 91,30 m2 v stavbe súp. č. 75 na pozemku parc. č. 11306 na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 42. 39.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m2 v stavbe súp. č. 3175 na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 43. 40.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 458,04 m2 v stavbe súp. č. 3175 na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 44. 41.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 64,26 m2 v stavbe súp. č. 3514 na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 45. 42.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 90,07 m2 v stavbe súp. č. 3514 na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 46. 43.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m2 v stavbe súp. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 47. 44.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 63,70 m2 v stavbe súp. č. 2173 na pozemkoch parc. č. 1137 a 1138 na Cabanovej 15 a 17 v Bratislave, k. ú. Dúbravka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 48. 45.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 102,47 m2 v stavbe súp. č. 3038 na pozemku parc. č. 2823 na Jasovskej 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 49. 46.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 284,50 m2 v stavbe súp. č. 3069 na pozemku parc. č. 2470 na Jasovskej 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 50. 47.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 280,53 m2 v stavbe súp. č. 3069 na pozemku parc. č. 2469/1 na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 51. 48.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 396,20 m2 v stavbe súp. č. 3042 na pozemku parc. č. 2468/1 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 52. 49.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07/08 83 0506 04 00 pre Súkromnú základnú školu waldorfskú so sídlom v Bratislave

 53. 50.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore č.2 – 100, garáž, I. suterén v polyfunkčnom dome na Námestí Martina Benku 1-16, Krížna 18, Záhradnícka 19, súpisné číslo I.6302 v Bratislave, na ulici Záhradnícka19, vo veľkosti podielu 1209/94302, ktorému zodpovedá časovo neobmedzené výlučné užívacie právo ku garážovému státiu č. 12, postavený na pozemku parcela číslo 10215/1, k. ú. Staré Mesto

 54. 51.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mojmírova 2, Koceľova 22, Estónska 28, Novohorská 22, Majerníkova 8, Hálova 10, Lachova 37B, Námestie Hraničiarov 11, Osuského 30, Krásnohorská 2 vlastníkom bytov

  Materiály
 55. 52.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 56. 53.Interpelácie

 57. 54.Rôzne

 58. 55.Informačné materiály

 59. 55a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 60. 55b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 61. 55c.Informácia o realizovanej zmene rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 vykonanej na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015

 62. 55d.Informácia o realizácii participatívneho procesu k UŠ Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke

 63. 55e.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

 64. 55f.Informáciu o pridelených bytoch za obdobie 4. štvrťroka 2015

 65. 55g.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 – bod 5.2.2. protokolu

 66. 55h.Informácia o stave predložených inventarizácií majetku hlavného mesta zvereného do správy mestským častiam k 31.12.2015

  Materiály
 67. 55i.Informácia o nájomných zmluvách uzatvorených na nájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov

  Materiály
 68. 55j.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Svidnícka 21, Solivarská 7, Mierová 44, Riazanská 52, 54, Račianska 35, 37, 39, Plickova 2, 4, 6, 8, 10, 12, Jána Stanislava 9, Ľudovíta Fullu 52, Gallayova 17, Jána Smreka 22, Ševčenkova 14, Pečnianska 19, Mlynarovičova 3, Znievska 42, Lietavská 7, Jasovská 39 vlastníkom bytov

  Materiály
 69. 55k.Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytových domoch na ulici Veternicová 12 a Jána Stanislava 43 - dopredaj

  Materiály
 70. 55l.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, nezvereného do správy Mestskej časti Bratislava-Ružinov, prislúchajúceho k bytu č. 9 v bytovom dome Budovateľská 11 zvereného do správy Mestskej časti Bratislava-Ružinov

 71. 55m.Informácia o realizácií zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislavy na roky 2009-2015 a vyhodnotenie plnenia zámerov realizačného plánu koncepcie na rok 2015.

  Materiály
 72. 55n.Informácia o projekte otváracieho podujatia Kultúrneho leta a hradných slávností 2016, ktoré by bolo spojené so začatím slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie

 73. 55o.Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných oddeleniami magistrátu, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015.

  Materiály
 74. 55q.Informácia o stave príprav parkovacej politiky na území mesta Bratislavy

 75. 55r.Informácia o zmene Organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 1. januára 2016

 76. 55s.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za január 2016

  Materiály
 77. 55t.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac február 2015

  Materiály
 78. 56.Materiály navrhnuté poslancami na zaradenie do programu

Nezaradené materiály

 1. 56b.Návrh dodatku č. ... k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 2. 56c.Návrh dodatku č. ... k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály