BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 27.04.2017

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2017

  Materiály
 2. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rača a Bratislava-Vajnory

 3. 2a.Potvrdenie časti B bodov 3 a 4 a časti C uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 746/2017 zo dňa 29. 03. 2017, ktorých výkon bol pozastavený

 4. 2b.Prelomenie veta uznesenie č. 742/2017 zo dňa 29. 03. 2017

 5. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v Krízovom centre Repuls

  Materiály
 6. 3a.Návrh na zverenie školského areálu Spojenej školy, Tilgnerova 14 do majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  Materiály
 7. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3624/145 a parc. č. 3624/146, do výlučného vlastníctva spoločnosti FIDAT, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 8. 4a.Rekonštrukcia Karloveskej radiály

 9. 6.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22001/37, parc. č. 22001/38 a parc. č. 22001/39, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 13196/75 a parc. č. 13196/76, vo vlastníctve spoločnosti REAL PROGRESS GROUP, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 10. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavby bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka, postavenej na pozemku parc. č. 21343, k. ú. Staré Mesto, pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom v Banskej Bystrici

 11. 7b.Príprava VZN o zeleni

 12. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5400/1, parc. č. 5400/ 2, parc. č. 5101/2 a parc. č. 5099/2, pre Zemegulu, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 13. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 736/7 a časti pozemku parc. č. 736/2, pre mestskú časť Bratislava-Rača

 14. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Nové Mesto a Rača, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

 15. 12.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 2020

 16. 13.Zmluvy o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom majetku

 17. 14a.Poskytnutie priestoru pre komunitnú cyklodielňu a pridružené aktivity Centra mobility v Bratislave

 18. 23.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22840/1, parc. č. 22840/4 a parc. č. 22840/5, v lokalite Ľudového námestia, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 19. 30.Rôzne

 20. 31.Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2016 - Materiál bude prerokovaný o 11:00 h

  Materiály
 21. 32.Informácia o situácii v BVS - ako prvý bod po vystúpení občanov

 22. 33.Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - ako prvý po obedňajšej prestávke

  Materiály
 23. 33a.Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie júl - december 2016 - ako druhý po obede

  Materiály

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 5. e.Informácia k pozastavenému výkonu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 742/2017 časť B bod 1 a 2 zo dňa 29. 03. 2017, 746/2017 časť B bod 3, 4 a časť C zo dňa 29. 03. 2017, 766/2017 bod 1 zo dňa 29. 03. 2017 a 770/2017 zo dňa 30. 03. 2017

 6. g.Informácia o detailnom chronologickom zozname krokov, úkonov a iných činnostiach Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zabezpečení verejného osvetlenia na území hlavného mesta SR Bratislavy vykonaných od 01. 12. 2014 do 31. 12. 2016 o od 01. 01. 2017

 7. h.Informácia o poverení vedením Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 8. i.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac február 2017

 9. j.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac marec 2017

Nezaradené materiály

 1. 22.Informácia o plnení protikorupčného minima pre Bratislavu za rok 2016