BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 27.04.2017

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2017

  Materiály
 2. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rača a Bratislava-Vajnory

  UzneseniaUznesenie
 3. 2a.Potvrdenie časti B bodov 3 a 4 a časti C uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 746/2017 zo dňa 29. 03. 2017, ktorých výkon bol pozastavený

  UzneseniaUznesenie
 4. 2b.Prelomenie veta uznesenie č. 742/2017 zo dňa 29. 03. 2017

 5. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v Krízovom centre Repuls

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 6. 3a.Návrh na zverenie školského areálu Spojenej školy, Tilgnerova 14 do majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 7. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3624/145 a parc. č. 3624/146, do výlučného vlastníctva spoločnosti FIDAT, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  UzneseniaUznesenie
 8. 4a.Rekonštrukcia Karloveskej radiály

  UzneseniaUznesenie
 9. 6.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22001/37, parc. č. 22001/38 a parc. č. 22001/39, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 13196/75 a parc. č. 13196/76, vo vlastníctve spoločnosti REAL PROGRESS GROUP, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 10. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavby bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka, postavenej na pozemku parc. č. 21343, k. ú. Staré Mesto, pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom v Banskej Bystrici

  UzneseniaUznesenie
 11. 7b.Príprava VZN o zeleni

  UzneseniaUznesenie
 12. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5400/1, parc. č. 5400/ 2, parc. č. 5101/2 a parc. č. 5099/2, pre Zemegulu, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  UzneseniaUznesenie
 13. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 736/7 a časti pozemku parc. č. 736/2, pre mestskú časť Bratislava-Rača

  UzneseniaUznesenie
 14. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Nové Mesto a Rača, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

  UzneseniaUznesenie
 15. 12.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 2020

  UzneseniaUznesenie
 16. 13.Zmluvy o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom majetku

  UzneseniaUznesenie
 17. 14.Informácia o stave plnenia Akčného plánu cyklistickej a pešej dopravy na rok 2017

 18. 14a.Poskytnutie priestoru pre komunitnú cyklodielňu a pridružené aktivity Centra mobility v Bratislave

  UzneseniaUznesenie
 19. 15.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

 20. 16.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 21. 17.Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 22. 18.Aktualizácia zásad poskytovania finančného príspevku mnohodetným rodinám

 23. 19.Materiál o výsledku kontroly Najvyšším kontrolným úradom a o prijatých opatreniach na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

 24. 20.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uzn. č. 346/2015 zo dňa 10. 12. 2015 (predkladaná na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 767/2017 zo dňa 29. 03. 2017)

 25. 21.Informácia o dopadoch uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 691/2016 na ekonomicky oprávnené náklady a na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy

 26. 23.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22840/1, parc. č. 22840/4 a parc. č. 22840/5, v lokalite Ľudového námestia, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  UzneseniaUznesenie
 27. 24.Návrh na zverenie vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží – rybníkov nachádzajúcich sa v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Záhorská Bystrica, do správy mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave

 28. 25.Návrh na zverenie technického zhodnotenia stavby „Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, 2. etapa – Stará radnica v Bratislave“, k. ú. Staré Mesto, do správy mestskej príspevkovej organizácii Múzeum mesta Bratislavy – oprava minulých rokov

 29. 26.Návrh na zverenie stavebných objektov, ktoré sú súčasťou stavby „Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu – 2. časť prístupové komunikácie“, a to Dodatkom č. 11 88 0175 12 01 k Protokolu č. 11 88 0175 12 00 a Dodatkom č. 11 88 0176 12 01 k Protokolu č. 11 88 0176 12 00, do správy mestskej príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava

 30. 27.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru - prenájom častí nebytových priestorov na Plavárni Pasienky, Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Zimnom štadióne Harmincova a v Športovej hale Harmincova

 31. 28.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 32. 29.Interpelácie

 33. 30.Rôzne

 34. 31.Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2016 - Materiál bude prerokovaný o 11:00 h

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 35. 32.Informácia o situácii v BVS - ako prvý bod po vystúpení občanov

 36. 33.Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - ako prvý po obedňajšej prestávke

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 37. 33a.Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie júl - december 2016 - ako druhý po obede

  UzneseniaUznesenie
  Materiály

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 5. e.Informácia k pozastavenému výkonu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 742/2017 časť B bod 1 a 2 zo dňa 29. 03. 2017, 746/2017 časť B bod 3, 4 a časť C zo dňa 29. 03. 2017, 766/2017 bod 1 zo dňa 29. 03. 2017 a 770/2017 zo dňa 30. 03. 2017

 6. g.Informácia o detailnom chronologickom zozname krokov, úkonov a iných činnostiach Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zabezpečení verejného osvetlenia na území hlavného mesta SR Bratislavy vykonaných od 01. 12. 2014 do 31. 12. 2016 o od 01. 01. 2017

 7. h.Informácia o poverení vedením Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 8. i.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac február 2017

 9. j.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac marec 2017

Nezaradené materiály

 1. 22.Informácia o plnení protikorupčného minima pre Bratislavu za rok 2016