Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 07.04.2022

 1. 8.Návrh na predaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9380/22, žiadateľovi spoločnosti REEGAS s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 2. 4a.Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku, Polereckého č. 2 851 04 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku, Polereckého č. 2 851 04 Bratislava

  Materiály
 3. 22.Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2021

  Materiály
 4. 23.Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021

  Materiály
 5. 32.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020

  Materiály
 6. 33.Návrh riešenia dopravy do Hainburgu a/D

  Materiály
 7. 34.Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Machnáč, v znení zmien a doplnkov

  Materiály
 8. 35.Návrh Dodatku č. 1 ku Zmluve o spolupráci

  Materiály
 9. 36.Informačná správa o odpočte implementácie Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030

  Materiály
 10. 37.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS – prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom prevádzkovania bufetu – parc. č. 2741, k. ú Karlova Ves

  Materiály
 11. 38.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS – prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom prevádzkovania bufetu – parc. č. 2875 a 2742/5, k. ú Karlova Ves

  Materiály
 12. 39.Návrh na schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 13. 40.Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe súpis. č. 7723 na pozemku parc. č. 21466/1, pozemku parc. č. 21466/9 a časti pozemku parc. č. 22372/14 na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 14. 41.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.38 vo výmere 67,12 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 15. 42.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m2 v stavbe bez súpisného čísla na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 16. 43.Návrh na nájom pozemku - vinice v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 17. 44.Návrh na nájom viníc v Bratislave, k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 18. 45.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Rezidencie Machnáč, s. r. o. so sídlom v Bratislave, trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

  Materiály
 19. 46.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, parc. č. 15641/14, k. ú. Ružinov, do priamej správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 20. 47.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5186/2, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  Materiály
 21. 48.Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

  Materiály
 22. 49.Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 23. 51.Rôzne