BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 27.01.2011

 • 27. januára 2011, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Návrh zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. 2.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2010 a niektorých jeho ďalších uznesení

  Materiály
 3. 3.Návrh na prerozdelenie výnosu podielovej dane - Bod bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zstupiteľstva.

  Materiály
 4. 4.Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2010

  Materiály
 5. 5.Návrh na poskytnutie odmeny mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie júl – december 2010

  Materiály
 6. 6.Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2009

  Materiály
 7. 7.Návrh riešenia financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu

 8. 8.Návrh na zmeny v Dozorných radách obchodných spoločností s väčšinovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy - Bod bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 9. 9.Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Združenia miest a obcí Slovenska - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 10. 10.Návrh na elektronizáciu materiálov predkladaných na rokovania komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, Mestskú radu hlavného mesta SR Bratislavy a Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 11. 11.Informácia o spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. - K tomuto bodu nebolo navrhnuté uznesenie.

 12. 12.Návrh na schválenie vybratého účastníka priameho predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2937/18 - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 13. 13.Návrh na schválenie vybratého účastníka priameho predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2990/10

  Materiály
 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1957/9, spoločnosti Bolinivio Holding Limited, Anastasi Sioukri & Olympion, Themis T., Limassol, Cyprus - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2848/4 pre AT-SOLID s.r.o., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1727, parc. č. 1734, parc. č. 1735/1, parc. č. 1737, parc. č. 1449, parc. č. 1451, parc. č. 1497, parc. č. 89/3, parc. č. 89/4, parc. č. 89/8, parc. č. 89/12, parc. č. 1115, parc. č. 1111/57 pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9411/16, spoločnosti PBL DEVELOPMENT s.r.o., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 6059/12 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2089/2, spoločnosti SPP - distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 20. 20.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Komárnická 12, Trebišovská 2, Palkovičova 1, Martinčekova 15, Martinčekova 30, Rumančeková 30, Gemerská 6, Budovateľská 21, Páričkova 19, 21, Andreja Mráza 2, Korytnická 2, Korytnická 4, Korytnická 5, Korytnická 6, Korytnická 7, Kolískova 2, Kolískova 8, Veternicová 1, Repašského 5, Tranovského 24, Studenohorská 83, Ševčenkova 18, Hálova 12, Röntgenova 8, 10, Zadunajská cesta 1, 3, Kapicova 6, Pifflova 9, Černyševského 23, Mlynarovičova 1, 3, Lachova 8, Lachova 24, Romanova 10, Medveďovej 17, 19, Gessayova 39, Znievska 9, 11, Znievska 5, Znievska 32, Smolenická 12, Budatínska 23, Holíčska 20, Znievska 21, Topoľčianská 10, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 21. 21.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 230/2007 zo dňa 4. 10. 2007, č. 481/2008 zo dňa 3. 7. 2008, č. 906/2010 zo dňa 25. 2. 2010, č. 937/2010 zo dňa 25. 3. 2010, č. 1011/2010 zo dňa 27. 5. 2010 a č. 1076/2010 zo dňa 1. 7. 2010

  Materiály
 22. 22.Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, prevod nehnuteľností – pozemku parc. č. 380 a stavby súp. č. 100370 na pozemku parc. č. 380, Michalská 5 - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 23. 23.Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže v Bratislave, k. ú. Nivy, prevod nehnuteľností – pozemkov parc. č. 15473/9 a parc. č. 15476/8, Čalovská ulica - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 24. 24.Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011

 25. 25.Interpelácie

 26. 26.Rôzne

 27. 26.1.Návrh na doplnenie plánu kontrol mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2011 o kontrolu v Základnej umeleckej škole, Daliborovo námestie 2, Bratislava

 28. 26.2.Návrh na poskytnutie finančnej podpory pre nadačný fond Plaváček manželov Juraja a Deany Jakubiskových na galavečer Vietor do plachiet - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály

Informačné materiály

 1. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. c.Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 3. d.Informácia o trestných oznámeniach podaných za hlavné mesto SR Bratislavu orgánom činným v trestnom konaní v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

  Materiály
 4. e.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava

  Materiály
 5. f.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v Centre voľného času, Štefánikova 35, Bratislava

  Materiály
 6. g.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v mestskej príspevkovej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy Bratislava

  Materiály
 7. h.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v mestskej príspevkovej organizácii Zoologická záhrada v Bratislave

  Materiály
 8. i.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 9. j.Informácia o počte zápisov na listoch vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy na základe vyhľadávacej činnosti

  Materiály
 10. k.Stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k architektonickej štúdii nové PKO mestská hala

 11. l.Informácia o realizácii Programu výstavby bytov v Bratislave

 12. m.Informácia o zmene zaradenia zastávok a železničných staníc do tarifných zón v Bratislavskej integrovanej doprave

 13. n.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Martinčekova 15, Mraziarenská 19, Korytnická 2, Korytnická 4, Korytnická 5, Korytnická 6, Korytnická 7, Hany Meličkovečj 25, Kolískova 4, Beniaková 2,6, Beniaková 22, Veternicová 9, Hlaváčikova 2, Hlaváčikova 1, 11, Kpt. Jána Rašu 1, Jána Smreka 20, Tupolevova 17, Belinského 17, Tupolevova 3, Pifflova 6, 8, Röntgenova 8, 10, Zadunajská cesta 1, 3, 5, Kapicova 6, Pifflova 9, Černyševského 39, Mamateyová 10, Osuského 6, Vígľašská 11, 13, Šášovská 6, Znievska 9, Znievska 7, Smolenická 12, Budatínská 23, Holíčska 1, Holíčska 20, Topoľčianska 10, Topoľčianska 22, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály