BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 27.01.2011

 • 27. januára 2011, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Návrh zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. 2.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2010 a niektorých jeho ďalších uznesení

  Materiály
 3. 3.Návrh na prerozdelenie výnosu podielovej dane (Materiál bude rozdaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva.)

  Materiály
 4. 4.Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2010

  Materiály
 5. 5.Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie júl – december 2010

  Materiály
 6. 6.Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2009

  Materiály
 7. 7.Návrh na financovanie dokončenia rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu

 8. 8.Návrh na zmeny v Dozorných radách obchodných spoločností s väčšinovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (Materiál bude rozdaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva.)

  Materiály
 9. 9.Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Združenia miest a obcí Slovenska

  Materiály
 10. 10.Návrh na elektronizáciu materiálov predkladaných na rokovania komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, Mestskú radu hlavného mesta SR Bratislavy a Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 11. 11.Návrh na schválenie vybratého účastníka priameho predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2937/18

 12. 12.Návrh na schválenie vybratého účastníka priameho predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2990/10

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1957/9, spoločnosti Bolinivio Holding Limited, Anastasi Sioukri & Olympion, Themis T., Limassol, Cyprus

  Materiály
 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2848/4 pre AT- SOLID, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1727, parc. č. 1734, parc. č. 1735/1, parc. č. 1737, parc. č. 1449, parc. č. 1451, parc. č. 1497, parc. č. 89/3, parc. č. 89/4, parc. č. 89/8, parc. č. 89/12, parc. č. 1115, parc. č. 1111/57 pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9411/16, spoločnosti PBL DEVELOPMENT, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 6059/12 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice

  Materiály
 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2089/2, spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 19. 19.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Komárnická 12, Trebišovská 2, Palkovičova 1, Martinčekova 15, Martinčekova 30, Rumančeková 30, Gemerská 6, Budovateľská 21, Páričkova 19, 21, Andreja Mráza 2, Korytnická 2, Korytnická 4, Korytnická 5, Korytnická 6, Korytnická 7, Kolískova 2, Kolískova 8, Veternicová 1, Repašského 5, Tranovského 24, Studenohorská 83, Ševčenkova 18, Hálova 12, Röntgenova 8, 10, Zadunajská cesta 1, 3, Kapicova 6, Pifflova 9, Černyševského 23, Mlynarovičova 1, 3, Lachova 8, Lachova 24, Romanova 10, Medveďovej 17, 19, Gessayova 39, Znievska 9, 11, Znievska 5, Znievska 32, Smolenická 12, Budatínska 23, Holíčska 20, Znievska 21, Topoľčianská 10, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 20. 20.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 230/2007 zo dňa 4. 10. 2007, č. 481/2008 zo dňa 3. 7. 2008, č. 906/2010 zo dňa 25. 2. 2010, č. 937/2010 zo dňa 25. 3. 2010, č. 1011/2010 zo dňa 27. 5. 2010 a č. 1076/2010 zo dňa 1. 7. 2010

  Materiály
 21. 21.Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, prevod nehnuteľností – pozemku parc. č. 380 a stavby súp. č. 100370 na pozemku parc. č. 380, Michalská 5

 22. 22.Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže v Bratislave, k. ú. Nivy, prevod nehnuteľností – pozemkov parc. č. 15473/9 a parc. č. 15476/8, Čalovská ulica

 23. 23.Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011

 24. 24.Interpelácie

 25. 25.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (Materiál bude rozdaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva.)

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy

 4. d.Informácia o trestných oznámeniach podaných za hlavné mesto SR Bratislavu orgánom činným v trestnom konaní v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

 5. e.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava

 6. f.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v Centre voľného času, Štefánikova 35, Bratislava

 7. g.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v mestskej príspevkovej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy Bratislava

 8. h.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v mestskej príspevkovej organizácii Zoologická záhrada v Bratislave

 9. i.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy

 10. j.Informácia o počte zápisov na listoch vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy na základe vyhľadávacej činnosti

 11. k.Stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k architektonickej štúdii nové PKO mestská hala

 12. l.Informácia o realizácii Programu výstavby bytov v Bratislave

 13. m.Informácia o zmene zaradenia zastávok a železničných staníc do tarifných zón v Bratislavskej integrovanej doprave

 14. n.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Martinčekova 15, Mraziarenská 19, Korytnická 2, Korytnická 4, Korytnická 5, Korytnická 6, Korytnická 7, Hany Meličkovečj 25, Kolískova 4, Beniaková 2,6, Beniaková 22, Veternicová 9, Hlaváčikova 2, Hlaváčikova 1, 11, Kpt. Jána Rašu 1, Jána Smreka 20, Tupolevova 17, Belinského 17, Tupolevova 3, Pifflova 6, 8, Röntgenova 8, 10, Zadunajská cesta 1, 3, 5, Kapicova 6, Pifflova 9, Černyševského 39, Mamateyová 10, Osuského 6, Vígľašská 11, 13, Šášovská 6, Znievska 9, Znievska 7, Smolenická 12, Budatínská 23, Holíčska 1, Holíčska 20, Topoľčianska 10, Topoľčianska 22, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

 15. o.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiace október, november a december 2010

 16. .Prijaté uznesenie