BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 22.01.2015

 • 22. januára 2015, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 1. 1.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na pozemku parc.č. 8934 v k. ú. Staré Mesto, Bratislavskej organizácii cestovného ruchu

 2. 2.Návrh prenájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač ako prípad hodný osobitného zreteľa

 3. 3.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17400/4, parc. č. 17350/1, parc. č. 22258/1, spoločnosti TLD, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17348/11 a parc. č. 22877/13, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o. so sídlom v Bratislave –

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3510/26, 3510/27, 1163/5 a 1213/1, spoločnosti SBDKREDIT, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave - –

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, stavby súp. č. 6095 a pozemku parc. č. 120, nachádzajúcich sa na Istrijskej 22 v Bratislave, pre Základnú umeleckú školu, so sídlom v Bratislave

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 4723/1, k. ú. Petržalka, Občianskemu združeniu priateľov Bulharskej školy Christo Boteva, so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 446/2, pre Prvú distribučnú spoločnosť s.r.o. so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb v areáli lokality Janíkov dvor v Bratislave, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2975/1, 2967 a 2957/2, spoločnosti AQUA THERM INVEST, a.s., so sídlom v Bratislave

 11. 11.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22225/24 a novovytvoreného pozemku parc. č. 22225/11, spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 12. 12.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5311/27, JUDr. Františkovi Slovíkovi a manželke RNDr. Márii Slovíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 13. 13.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 2697/22, parc. č. 2697/23, Stanislavovi Kuricovi a manželke Ing. Márii Kuricovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 14. 14.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/461, Ing. Vladimírovi Jakabovičovi a MUDr. Eve Jakabovičovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 15. 15.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3888/26, 3888/34, 3888/197, 3888/198, 3888/207 a 3888/208, spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 16. 16.Protest prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava Kd 475/14/1100-14 zo dňa 10. 11. 2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2014 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 17. 17.Návrh na schválenie rozhodnutia č. 17/2014 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku

 18. 18.Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní

 19. 19.Informácia o činnosti hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska za II. polrok 2014

 20. 20.Návrh novely Štatútu Domu pre starších občanov

 21. 21.Návrh dodatku č..... k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava, Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava a Základnej umeleckej školy, Istrijská 22, Bratislava

 22. 22.Návrh dodatku k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Exnárova 6, Bratislava

 23. 23.Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2013

 24. 24.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2697/26, parc. č. 2697/27, Jozefovi Debnárovi a manželke Monike Debnárovej – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou s priľahlým pozemkom

 25. 25.Návrh na predaj nebytového priestoru č. 801 na Panskej ul. č. 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti J&B, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 26. 26.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a uloženia kanalizačnej prípojky k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 263/3 a parc. č. 263/4

 27. 27.Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku na časť pozemku v kat. území Staré Mesto, pre elektroenergetické zariadenie – stavebný objekt SO PS A 01 Trafostanica TS1 2x630 kVA distribučná, ktorá je súčasťou právoplatne umiestnenej stavby „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava“, so spoločnosťami Bratislavské podhradie, s.r.o. a Západoslovenská distribučná, a.s.

 28. 28.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 19228/7, parc. č. 19238/7 a komunikácie na parc. č. 19228/7, k.ú. Vinohrady, lokalita Ahoj a Kamzík, do správy Mestských lesov v Bratislave

 29. 29.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 639/2012 zo dňa 27. – 28. 06. 2012, ktorým bol primátor hlavného mesta SR Bratislavy zaviazaný zabezpečiť elektronickou formou náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

 30. 30.Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 662/2012 zo dňa 27. - 28. 06. 2012, ktorým bol schválený predaj nehnuteľností spoluvlastníkom bytov v dome na Čiližskej ul. 1

 31. 31.Plán zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy a Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 32. 32.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 5. 2. 2015

 33. 33.Rôzne

 34. 34.Informačné materiály:

 35. 34a.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

 36. 34b.Informácia o počte zápisov na listoch vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy na základe vyhľadávacej činnosti za rok 2014