Bod č. 14

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/461, Ing. Vladimírovi Jakabovičovi a MUDr. Eve Jakabovičovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.