BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 17.05.2018

 • 17. mája 2018, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [48.19 kB]
 1. 1.Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 2. 2.Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016

 3. 3.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 273/7 a parc. č. 273/5, do podielového spoluvlastníctva Ing. Pavla Jankových s manželkou Blankou a Mgr. Martina Merca s manželkou Katarínou

 4. 4.Návrh na predaj pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22092/5, Ing. Karolovi Pajerovi

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, Ružinov, Trnávka, Nové Mesto, Karlova Ves a Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13145/73, spoločnosti ACS 5, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 631/91, parc. č. 631/92, parc. č. 1141/1 a parc. č. 1141/2, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/30, spoločnosti Pri Kuchajde, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10497/11, Občianskemu združeniu Fontána pre Zuzanu so sídlom v Bratislave

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 238,26 m² v stavbe so súpis. č. 3042 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, na pozemkoch, parc. č. 2468/1, parc. č. 2464/50 a parc. č. 2464/47, pre Bratislavskú arcidiecéznu charitu so sídlom v Bratislave

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 na dobu neurčitú, pre spoločnosť INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 12. 12.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 919/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5206/13, pre spoločnosť Custom - Pharma III s.r.o., so sídlom v Bratislave

 13. 13.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

 14. 14.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu

 15. 15.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

 16. 16.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

 17. 17.Návrh na schválenie zámeru na prenájom pozemku vo výmere 800 m² v areáli Bratislavského lesoparku, časti parciel registra „C“ KN č. 19571/8, 19575/1, 19575/2, 19665/2, k. ú. Vinohrady

 18. 18.Návrh na predaj pozemkov zastavaných časťou stavby vo vlastníctve nadobúdateľov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3157/12 a parc. č. 3157/13, do vlastníctva Ing. Jany Hudecovej

 19. 19.Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN pod stavbami radových garáží v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, Moravská ulica, parc. č. 11371/2-3, parc. č. 11371/7, parc. č. 11371/11-13, parc. č. 11371/29-30, parc. č. 11371/36-38, parc. č. 11371/44, parc. č. 11371/49, parc. č. 11371/58, parc. č. 11371/60, parc. č. 11371/62 a parc. č. 11371/65

 20. 20.Návrh na uzatvorenie zmieru v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 18C/97/2013, o zaplatenie náhrady za zákonné vecné bremeno spočívajúce na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2176/5 a parc. č. 2176/7, k. ú. Vajnory

 21. 21.Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke mestských plôch na graffiti umenie

 22. 22.Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania a užívania stavby – vjazdu na pozemku registra „E“ v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, časť parc. č. 297/5, v prospech Ing. Petra Augustína a Mgr. Daniely Augustínovej ako budúcich oprávnených z vecného bremena

 23. 23.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby podzemnej garáže na pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11462/52, v prospech spoločnosti LOFTY s.r.o., so sídlom v Bratislave

 24. 24.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3 a parc. č. 21526/4, Šulekova ulica, v prospech spoločnosti TEBI, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 25. 25.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2525/2, v areáli Materskej školy, Šulekova 35, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 26. 26.Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej pamiatky „Vajnorský ľudový dom“ dodatkom k Protokolu č. 11 88 0831 05 00, do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory ako oprava minulých rokov

 27. 27.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5352, Limbová – Ďumbierska ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej

 28. 29.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 3569, Rosná ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 29. 31.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4491, Korabinského ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 30. 32.Návrh na nájom nebytového priestoru na Sedlárskej ulici v Bratislave, na pozemku registra „C“ parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže, a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 31. 33.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 31. 05. 2018

 32. 34.Rôzne

 33. 35.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 31.05.2018