BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 20

Návrh na uzatvorenie zmieru v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 18C/97/2013, o zaplatenie náhrady za zákonné vecné bremeno spočívajúce na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2176/5 a parc. č. 2176/7, k. ú. Vajnory


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.