BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 12.05.2022

 1. 1.Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2021

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022

 3. 3.Návrh na schválenie Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o krízovom ubytovaní

 4. 4.Návrh na zmenu štatútu neziskovej organizácie Bratislavská organizácia bývania, n.o.

 5. 5.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke, konsolidovanej účtovnej závierke a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

 6. 6.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

 7. 7.Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Centrum Terapeutických služieb, o. z.

 8. 8.Návrh na schválenie odporúčaní grantových komisií v 4 výzvach vyhlásených v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých

 9. 9.Monitorovacia správa Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2021 za rok 2021

 10. 10.Správa o fungovaní Projektu dostupného bývania so sociálnou podporou a návrh aktualizácie štatútu

 11. 11.Založenie Divadla P. O. Hviezdoslava n. o. (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 12. 12.Aktualizácia „Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy“

 13. 13.Koncepcia mestských inovácií

 14. 14.Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny celomestské centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom, v znení zmien a doplnkov

 15. 15.Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

 16. 17.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v prevádzkovej budove, v areáli kúpaliska a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia na Kúpalisku Rosnička, M. Schneidera-Trnavského 2/C v Bratislave za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 17. 18.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na ponukové konanie na prenájom časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky a kúpalísk Rosnička, Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole na letnú sezónu (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 18. 19.Návrh na schválenie nájmu dlhodobého hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy mestskej príspevkovej organizácii Komunálny podnik Bratislava

 19. 20.Návrh na zverenie drobného hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do správy mestskej príspevkovej organizácie Komunálneho podniku Bratislava

 20. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač

 21. 22.Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., projekt Polyfunkčný objekt Muchovo námestie za odplatu 1,00€

 22. 23.Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9881/6 a parc. č. 9881/7, žiadateľovi spoločnosti REEGAS s.r.o. so sídlom v Bratislave, ulica Páričkova

 23. 24.Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra SR so sídlom v Bratislave

 24. 25.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, vo vlastníctve manželov Bielovičovcov, za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ulica Československých tankistov

 25. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu – nebytového priestoru na Bagarovej ul. č. 20, k. ú. Dúbravka, pre Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave

 26. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu komunitnej záhrady v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, občianskemu združeniu Vnútroblok

 27. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, občianskemu združeniu BAJKSLAVA

 28. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15196/7, vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Trnavská cesta 164/44-48 v zastúpení spoločnosťou VSD, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 29. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, spoločnosti D O A S, a.s. so sídlom v Bratislave

 30. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3884/1, spoločnosti Rakyta Land Development, a.s. so sídlom v Bratislave

 31. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3419 a parc. č. 3651/462, Ing. arch. Adriane Halgašovej, Ing. arch. Petrovi Halgašovi a Ing. Dušanovi Janerle

 32. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1235 a parc. č. 2479/6, spoločnosti ITB Development a.s. so sídlom v Bratislave

 33. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5142/5, spoločnosti danube4you s.r.o, so sídlom v Bratislave

 34. 35.Návrh na schválenie zúženia predmetu nájmu - nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 419 na pozemku parc. č. 21 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre DONET, s.r.o. so sídlom v Bratislave (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 35. 36.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 737/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku v k. ú. Trnávka, parc. č. 16948/2, spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 36. 37.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov a stavieb na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre mestskú príspevkovú organizáciu Komunálny podnik Bratislavy so sídlom v Bratislave

 37. 38.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov a stavby na Bazovej 8 v Bratislave, k. ú. Nivy, mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy, so sídlom v Bratislave

 38. 39.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16948/29 a stavba so súp. č. 4312 na Technickej ulici a k. ú. Nivy, parc. č. 10132/20 a stavba so súp. č. 17533 na Bazovej ulici do priamej správy novovznikajúcej organizácii Komunálny podnik Bratislavy

 39. 40.Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 419 na pozemku parc. č. 21 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 40. 41.Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3144/33, ktorý je vo vlastníctve Oldřicha Lobpreisa

 41. 42.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1, Borská ulica, spoločnosti CITY CORP REAL s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu pod stavbou

 42. 43.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemku v Bratislave, registra „E“ KN, v k. ú. Rača, parc. č. 5499, lokalita Pri vinohradoch

 43. 44.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1535/3, Prídavková ulica, vo vlastníctve Miriam Ringelband (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 44. 45.Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1859, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou Penziónu pre dôchodcov, Na barine

 45. 46.Návrh na odkúpenie nehnuteľností v Bratislave, stavby súpis. č. 3357 a pozemkov parc. č. 5794/12 a parc. č. 5794/23, k. ú. Petržalka, Kopčianska ulica, od Rímskokatolíckej cirkvi Bratislava-Jarovce so sídlom v Bratislave (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 46. 47.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 9/1 a nasl., do priamej správy mestskej časti Bratislava-Jarovce

 47. 48.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby vjazdu a výjazdu na časti pozemku v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto v prospech spoločnosti PROJEKT INVESTMENT, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 48. 49.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 3, Stropkovská 7, Muškátová 54, Trenčianska 46, Medzilaborecká 10, Vrútocká 40, Beniakova 18, Beniakova 32, Beniakova 18, Kpt. Jána Rašu 11, Tematínska 4, vlastníkom bytov

 49. 50.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. - 25. 06. 2015, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Beniakova 5

 50. 51.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 05. 2022

 51. 52.Rôzne

 52. 53.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 26. 05. 2022