BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 12.04.2018

 • 12. apríla 2018, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [55.66 kB]
 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

 2. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia

 3. 2a.Ústna informácia o zmenách a doplnkoch územného plánu 04, bez návrhu uznesenia

 4. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 5. 4.Návrh všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .... z ...., ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov

 6. 5.Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

 7. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1403/3, do podielového spoluvlastníctva Jozefa Bareja a Ireny Barejovej

 8. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1032/60, parc. č. 1032/61, parc. č. 1032/62, parc. č. 1032/63, parc. č. 922/2, parc. č. 922/8, parc. č. 922/9, parc. č. 922/10, do výlučného vlastníctva spoločnosti PROTEA, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 9. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13594/2 a parc. č. 13594/3, spoločnosti BOAT Reality, družstvo, so sídlom v Bratislave

 10. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 2026/9, Alstrova ulica, PhDr. Milanovi Sovovi s manželkou Mgr. Danicou Sovovou

 11. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 890/2, Petrovi Horniakovi s manželkou Teréziou

 12. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka – Jantárova cesta, parc. č. 4691/35, Františkovi Majtánovi

 13. 12.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pozemok parc. č. 3400/160, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ulica Na vrátkach, za pozemky parc. č. 882/1, parc. č. 882/2, parc. č. 882/17, parc. č. 882/91, parc. č. 882/92 a parc. č. 882/93, vo vlastníctve STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., ulica Pod záhradami, a návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014, a to podmienky č. 2 časti A bodu 1

 14. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21796/1, spoločnosti Wayden, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 15. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21801, parc. č. 21800, parc. č. 21797 a parc. č. 21796/1, spoločnosti Wayden, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 16. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12290/1 a parc. č. 12290/12, spoločnosti PBL s. r. o., so sídlom v Bratislave

 17. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21709, spoločnosti DXT Development, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 18. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 22, mestskej časti Bratislava–Karlova Ves

 19. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2545/1, parc. č. 2545/2, pre spoločnosť OTP Buildings, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 20. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4620/4, parc. č. 5211/3, pre spoločnosť VI GROUP Starý háj s.r.o., so sídlom v Bratislave

 21. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1, pre spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 22. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 794,79 m², nachádzajúcich sa v stavbe, súpis. č. 1188, postavenej na pozemkoch, parc. č. 2885 a parc. č. 2886, na Batkovej ulici č. 2 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Centrum voľného času Klokan so sídlom v Bratislave

 23. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru vo výmere 150,08 m², v stavbe, bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave

 24. 23.Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k bytom č.1, 2, a k nebytovému priestoru č. 2.12 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto – Fraňa Kráľa 21, v podiele 401/2000

 25. 24.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014-2020

 26. 25.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 27. 26.Informácia o časovej postupnosti realizácie opatrení týkajúcich sa dopravy, uvedených v strategických dokumentoch, záväzných pre hlavné mesto SR Bratislavu Akčný plán udržateľného energetického rozvoja, Koncepcia rozvoja MHD v Bratislave, Územný generel dopravy, PHSR

 28. 27.Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2018

 29. 28.Informácia o plnení Uznesenia č.1405/2014 časť C bod 1 – Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy

 30. 29.Petícia za zachovanie predajne MINIT v podchode na Hodžovom námestí, vyňatím z elektronickej verejnej súťaže a následne predĺžením nájomnej zmluvy z dôvodov hodných osobitného zreteľa, hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva

 31. 30.Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 - Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat

 32. 31.Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle výzvy hlavného mesta SR Bratislava na poskytnutie dotácie na podporu integračných projektov neverejných subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave pre rok 2018

 33. 32.Návrh na poskytnutie dotácie na chod a rozvoj aktivít pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum v celkovej sume 20 000,00 Eur

 34. 33.Vyhodnotenie plnenia uznesenia č. 695/2016 zo dňa 07. 12. 2016 – 08. 12. 2016 – Informácia o vyhodnotení ekonomickej efektívnosti hospodárenia v poľovnom revíri „Lesopark“

 35. 34.Informácia o možnostiach realizácie vydávania Senior Pasov pre občanov nad 70 rokov s platnosťou na 5 rokov v podmienkach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

 36. 35.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 37. 36.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 – bod 5.2.2. protokolu a návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 912/2010 časť C bod 1 zo dňa 25. 03. 2010

 38. 37.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, v lokalite Martinského cintorína na Trnavskej ceste, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 39. 38.Návrh na späťvzatie žalobného návrhu k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Žabotová 1, Bratislava, a to k stavbe so súpis. č. 103205 a k pozemkom, parc. č. 7314/1, 7314/5 a 7314/6

 40. 39.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom stánku a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia v Areáli zdravia Zlaté piesky za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia

 41. 40.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3737/20 a parc. č. 3737/21, Sokolská ulica, Eugenovi Orosovi s manželkou Rozáliou, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku

 42. 41.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1537/42, parc. č. 1537/43, parc. č. 1537/50, parc. č. 1537/57, parc. č. 1537/59, parc. č. 1537/65 a parc. č. 1537/73, Plickova ulica, spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlých pozemkov

 43. 42.Návrh na prevod vlastníctva bytov v bytovom dome na ulici Dvojkrížna č. 4, 6 – dopredaj

 44. 43.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mraziarenská 21, Záhradnícka 75, Račianska 63, Plickova 12, Hlaváčikova 35, Hálova 10, Námestie Hraničiarov 13, Strečnianska 7, vlastníkom bytov

 45. 44.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, č. 572/2016 zo dňa 30. 06. 2016, č. 934/2017 zo dňa 27. 09. 2017, č. 935/2017 zo dňa 27. 09. 2017

 46. 45.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 26. 04. 2018

 47. 46.Rôzne

 48. 47.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 26.04.2018

Informačné materiály

 1. a.Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 - Materiál v náhradnom termíne

 2. b.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 3. a 4. štvrťroka 2017