Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 11.04.2019

 1. 1.Návrh všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

 2. 2.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu podbránia a časti nádvoria Pálffyho paláca na Panskej ulici 19 v Bratislave na dobu neurčitú spoločnosti Galeria BK a. s., so sídlom v Bratislave

 3. 3.Návrh na nájom pozemku o výmere 20 m² ako časť parcely registra „C“ KN č. 19188/3 v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 7/2014 na dobu určitú od 01. 06. 2019 do 31. 05. 2020 pre Mgr. Júliusa Ďuriana so sídlom v Bratislave

 5. 5.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom časti pozemkov na letnú sezónu v Areáli zdravia Zlaté piesky a pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia

 6. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, Vývojová ulica, parc. č. 588/4, Štefanovi Meggyesimu a Kataríne Meggyesiovej

 7. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 1420/3, Turistická ulica, Márii Teškovej

 8. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, v lokalite Pútnickej ulice, parc. č. 1259/6, manželom Jirkovskovcom

 9. 9.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúca sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Radvanská ulica, a to pozemku, parc. č. 1866/11, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky, parc. č. 1772/26 a parc. č. 21505/22, v podielovom spoluvlastníctve Ing. Alexandra Čerevku s manželkou Ing. Katarínou Čerevkovou a Ing. Martina Mihala s manželkou Mgr. Andreou Mihalovou

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/11, parc. č. 21378/20, parc. č. 21377/13, parc. č. 21378/4, parc. č. 21378/21, parc. č. 21378/33, parc. č. 21375/6, parc. č. 21375/7, Spojeným štátom americkým

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 731, spoločnosti ReSpect, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17323/51, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o., so sídlom v Bratislave

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 103,12 m² v stavbe so súpis. č. 1183 na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, na pozemku, parc. č. 2879, združeniu INKLÚZIA, občianske združenie, so sídlom v Bratislave

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1744/275 a parc. č. 1826/9, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

 15. 15.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0586 12 00 pre DAMP, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

 16. 16.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8274/9 a parc. č. 8274/12, Kollárovo námestie, spoločnosti Park One Bratislava, s. r. o., so sídlom v Bratislave ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa

 17. 17.Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Ing. Gabrielom Greššom, bytom Bratislava, na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2408/6, Bartókova ulica

 18. 18.Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a MUDr. Martinom Demešom, bytom Bratislava, na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/30, Bartókova ulica

 19. 19.Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na stavbu so súpis. č. 3112 a pozemok, parc. č. 7434, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve neziskovej organizácie – MAJÁK NÁDEJE n.o., v likvidácii

 20. 20.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Ružinov, v lokalite Cintorína Prievoz, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Ružinov

 21. 21.Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 642/97, v prospech spoločnosti Bory, a. s., so sídlom v Bratislave

 22. 22.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Košická 10, 12, 14, Bebravská 14, 16, 18, Holíčska 9, Gercenova 6B, vlastníkom bytov

 23. 23.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1066/2018 zo dňa 22. 02. 2018, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Plickova 8 a Podzáhradná 15

 24. 24.Petícia proti výstavbe „Polyfunkčného bytového domu Topoľčianska“

 25. 25.Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy

 26. 26.Návrh na vypustenie bodov 24.1.1 – 24.1.29 z uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 144/2007 zo dňa 31. 05. 2007, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Osadná 9

 27. 27.Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty v sume 5 933,00 Eur podľa Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-1053-17-00 zo dňa 25. 01. 2018 vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Svidnícka 7 – 13 v zastúpení spoločnosťou Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 28. 28.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 29. 29.Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do správnej rady a dozornej rady neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.

 30. 30.Návrh na schválenie člena Dozornej rady v združení Slovenský dom Centrope za hlavné mesto SR Bratislavu

 31. 31.Návrh na zvolenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25. 4. 2019

 32. 31a.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, v areáli Kaštieľa v Čunove, parc. č. 543/4, do správy Mestskej časti Bratislava-Čunovo

 33. 32.Rôzne

 34. 33.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 25. 04. 2019

Informačné materiály

 1. a.Informáciu o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018