Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 09.06.2022

 1. 0.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 23. 06. 2022

 2. 1.Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za jednotlivé mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2022 – 2026 a na určenie výkonu funkcie primátora hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2022 – 2026

 3. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022 (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 4. 3.Informácia o odpísaných pohľadávkach za rok 2021

 5. 4.Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2021

 6. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Návrh Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 7. 6.Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2022 z ... 2022, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021

 8. 7.Plán implementácie priorít a cieľov Koncepcie rozvoja centier voľného času

 9. 8.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.

 10. 9.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

 11. 10.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a správe o hospodárení za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu

 12. 11.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

 13. 12.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s.

 14. 13.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.

 15. 14.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti MKK Grössling s. r. o.

 16. 15.Bratislava 2030 – Program rozvoja obce 2022-2030

 17. 16.Zmluva o členstve medzi medzinárodnou sieťou ICORN a hlavným mestom SR Bratislavou

 18. 17.Koncepcia udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030

 19. 18.Správa o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2021 a akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2022 (MATERÁL NÁHRADNOM TERMÍNE)

 20. 19.Deklarovanie finančnej spôsobilosti (spolufinancovanie) prijímateľa na projekt „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“

 21. 20.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

 22. 21.Návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava

 23. 22.Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko, n. o.

 24. 23.Metodika komunitného plánovania sociálnych služieb v Bratislave

 25. 24.Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 – 2030

 26. 25.Informácia o práci pracovnej skupiny a zoznam podnetov navrhnutých do zmien a doplnkov územného plánu zóny Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava v znení zmien a doplnkov, máj 2022

 27. 26.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

 28. 27.Návrh na schválenie podmienok OVS - prenájom stavby a pozemku na Partizánskej lúke za účelom prevádzky bufetu, vonkajšieho sedenia a prevádzky verejných toaliet

 29. 28.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

 30. 29.Návrh na schválenie podania žiadosti na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR na financovanie náhradného nájomného bývania podľa zákona č 261/2011 Z.z. na rekonštrukciu a nadstavbu bytového domu na Velehradskej ulici

 31. 30.Návrh na schválenie podania 3. žiadostí na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR na financovanie náhradného nájomného bývania podľa zákona č 261/2011 Z.z. formou rekonštrukcie 5 nájomných bytov hlavného mesta

 32. 31.Návrh na schválenie výpožičky dlhodobého hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy mestskej príspevkovej organizácii Komunálny podnik Bratislava

 33. 32.Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru vo výmere 8 m² v stavbe so súpisným číslom 7783, nehnuteľná kultúrna pamiatka, na Hodonínskej 44 v Bratislave , k. ú. Záhorská Bystrica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 34. 33.Návrh na zverenie bratislavských lavičiek mestským častiam Bratislava a príspevkovej organizácií MARIANUM – pohrebníctvo mesta Bratislava (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 35. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmluvy o spolupráci a zmluvy o nájme č. 052/6-1/22 za účelom prevádzkovania detského kolotoča

 36. 35.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmluvy o spolupráci a zmluvy o nájme č. 052/6-2/22 za účelom prevádzkovania elektrického safari autobusu

 37. 36.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmluvy o spolupráci a zmluvy o nájme č. 052/6-3/22 za účelom prevádzkovania turistického vláčika

 38. 37.Návrh na predaj pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23086/1, ulica Stará Vajnorská, spoločnosti BRS, a.s., so sídlom v Bratislave

 39. 38.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1769/3, Pod násypom, manželom Poltárskym

 40. 39.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4410/6 a nasl., spoločnosti APOLLO ARENA s.r.o., so sídlom v Bratislave

 41. 40.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6029/1, parc. č. 6029/2, parc. č. 6029/3, Andrejovi Banášovi

 42. 41.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, Vrakuňská cesta, parc. č. 15711/1, žiadateľovi Železniciam Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave

 43. 42.Návrh na predaj pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, ul. Hradská, parc. č. 3141/1, žiadateľovi spoločnosti DEVELOPMENT 3, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 44. 43.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, registra „C“ KN, parc. č. 2280/6 a parc. č. 2285/6, spoločnosti SU living s.r.o. so sídlom v Nitre

 45. 44.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3726/7 a nasl., vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 3725/2 a nasl., vo vlastníctve spoločnosti MB trade EU, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 46. 45.Návrh na schválenie zámeny ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave, s Cirkevným zborom evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska, so sídlom v Bratislave

 47. 46.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, Dúbravka, Nové Mesto, Staré Mesto, pod kontajnerovými stojiskami

 48. 47.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3228, Petrovi Kertészovi a Róbertovi Kertészovi

 49. 48.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 1240 a parc. č. 1198, Jánovi Štefanšichovi

 50. 49.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 419 na pozemku parc. č. 21 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre DONET, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 51. 50.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe na Panskej 35 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Lekáreň u Salvatora, n.o., so sídlom v Bratislave

 52. 51.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3352, Jaserovi Mustafimu

 53. 52.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, žiadateľovi mestskej časti Bratislava–Rača.

 54. 53.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, občianskemu združeniu KoZa v Háji so sídlom v Bratislave

 55. 54.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2243/1, občianskemu združeniu Zóna Svetlá-Tichá-Slávičie, o.z., na zriadenie detského ihriska

 56. 55.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 660/2016 zo dňa 16.11.2016, ktorým sa schválil ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/20 a parc. č. 818/21 pre občianske združenie Pedál so sídlom v Bratislave

 57. 56.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, v stavbe na Gorkého 17, Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, novovznikajúcej neziskovej organizácii Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, n. o.

 58. 57.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2895/1, spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., so sídlom v Bratislave (ako víťazovi súťaže o ideový zámer Csákyho záhradníctva – Záhrada Parková)

 59. 58.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu v zmluve o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave, sociálne zariadenie pre vodičov v Slávičom údolí v k. ú. Karlova Ves

 60. 60.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 740/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom častí pozemkov pod reklamnými stavbami a dohoda o urovnaní vzájomných vzťahov so spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s., so sídlom v Bratislave

 61. 61.Návrh na schválenie mimosúdnej dohody ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, so spoločnosťou MTI a.s., so sídlom v Bratislave

 62. 62.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 912/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA so sídlom v Bratislave

 63. 63.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa ukončenia nájomných zmlúv uzatvorených s vlastníkmi stánkov pred Železničnou stanicou Bratislava Hlavná stanica

 64. 64.Návrh na ukončenie nájomného vzťahu k pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, odstúpením od zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0491 13 00 uzatvorenej so spoločnosťou M.J.A. s.r.o. so sídlom v Bratislave

 65. 65.Návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytového priestoru v stavbe súpis. č. 75 na pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11306, Budyšínska 1, s nájomcom Ľudovítom Zaťkom.

 66. 66.Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného pre nájomcov nebytových priestorov na Laurinskej 5 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, z dôvodu protipandemických opatrení a nesplnenia povinnosti prenajímateľa

 67. 67.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.36 vo výmere 36,34 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 68. 68.Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 136 na pozemku parc. č. 4 na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 69. 69.Návrh na nájom pozemku a stavby chodníka v Bratislave, k. ú. Petržalka, v súvislosti s realizáciou projektu modernizácie riadenia križovatky Furdekova - Šustekova – Mamateyova

 70. 70.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo za účelom rozšírenia vstupnej komunikácie do Čunova

 71. 71.Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, Zlaté Piesky, parc. č. 15850/36, parc. č. 15850/37, parc. č. 15850/42, parc. č. 15850/201, do výlučného vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava

 72. 71a.Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Trnávka, stavba bufetu so súpis č. 18265 v lokalite Zlaté piesky, od Ing. PhD. Miroslava Hukela

 73. 71b.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v k. ú. Trnávka, a následného nájmu nebytových priestorov so súpis. č. 18265 v Areáli zdravia Zlaté Piesky pre nájomcu Ing. Miroslav Hukel, PhD., bytom v Bratislave

 74. 71c.Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, Pekná cesta, parc. č. 17358/1, parc. č. 17358/4, parc. č. 17358/5, parc. č. 17358/6 a parc. č. 17358/7, do výlučného vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava

 75. 72.Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/18 a nasl., spoločnosti BILLA, s.r.o. a spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s.r.o., so sídlom v Bratislave

 76. 73.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou na Fajnorovom nábreží, vo vlastníctve Verejné prístavy, a.s., so sídlom v Bratislave

 77. 74.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Moravskej ul.

 78. 75.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Pluhovej ul.

 79. 76.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2386/48 a nasl., MUDr. Anne Jenčíkovej a spol., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod garážami v Slávičom údolí

 80. 77.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23028/19 a parc. č. 23028/18, Mgr. art. Filipovi Tůmovi a Nele Pociskovej, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

 81. 78.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, parc. č. 3557 a parc. č. 3558/5, k. ú. Vrakuňa, Dvojkrížna ulica, do priamej správy mestskej časti BratislavaVrakuňa

 82. 79.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, parc. č. 15581, k. ú. Ružinov, Sedmokrásková ulica, do priamej správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 83. 80.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, ulica Ivana Bukovčana, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

 84. 81.Návrh na zverenie pozemkov a stavebných objektov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, do správy mestskej príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava

 85. 82.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a užívania chodníka na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Mýtna ulica, v prospech spoločnosti BLUMENTAL OFFICE I, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 86. 82a.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 920/100, Pútnická ulica, v prospech Miriam Horváthovej

 87. 82b.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1956/6 a parc. č. 1956/7, Pod Zečákom, so spoločnosťou Razsochy Development, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 88. 83.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6088/45, ulica Ladislava Dérera, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

 89. 84.Žiadosť o odpustenie dlhu, trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie – Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia

 90. 86.Rôzne

 91. 87.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 23. 06. 2022

Informačné materiály

 1. a.Informačný materiál o zámere vyhlásiť verejné obstarávanie na koncesiu s cieľom rozšírenia portfólia nájomných bytov