Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 22.04.2020

 1. 1.Doplnenie rokovacieho poriadku o spôsobe hlasovania per rollam

 2. 2.1. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 06. 2002, v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 2005, uznesenia č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a uznesenia č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012, ktorými bol schválený dlhodobý nájom pozemkov vBratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1111/48,1111/49,1111/50, 1111/51,1111/70,1111/72, pre spoločnosť PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom v Bratislave a
  2. na započítanie nájomného uhrádzaného vecným plnením a pohľadávky hlavného mesta zo Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 uzatvorenej so spoločnosťou PETRŽALKA CITY, a.s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 3. 3.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Panská ulica, a návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozostavanej vodnej stavby v Bratislave, k. ú. Devín, Lomnická ulica, spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s.

  Materiály
 4. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15403/6, parc. č. 23014/22, parc. č. 22198/3, do vlastníctva spoločnosti CZ INVEST s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc.č. 3141/1 a časti pozemku parc.č. 3144/4 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, spoločnosti GEOtest, a.s. - organizačná zložka so sídlom v Bratislave

  Materiály
 6. 6.Petícia proti zástavbe parku a časti parkoviska Humenské námestie v lokalite Lúky VII

 7. 7.Informácia o plnení Uznesenia č. 1405/2014 časť C bod 1 - Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy

 8. 8.Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26.6.2013 - Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat