BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 17.06.2020

 1. 1.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy – informácia o vyhodnotení pripomienok verejnosti a plnenie uznesenia Komisie zo dňa 13.05. 2020

 2. 2.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

  Materiály
 3. 3.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19731/2, Ing. Antonovi Zámockému, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

 4. 4.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č.19227/4, Mgr. Martinovi Ferákovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

 5. 5.Informácia o šírení kontaminovaných podzemných vôd z environmentálnych záťaží v areáli Istrochemu.

 6. 6.„Bratislavský Dunajský park

  Materiály
 7. 7.Design manual električky – Petržalská os

 8. 8.Manual kontajnerovych stojisk

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 3141/1 a časti pozemku parc. č. 3144/4 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, spoločnosti GEOtest, a.s. -organizačná zložka so sídlom v Bratislave

  Materiály
 10. 10.Informácia o plnení Uznesenia č. 1405/2014 časť C bod 1 - Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy