Bod č. 1

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy – informácia o vyhodnotení pripomienok verejnosti a plnenie uznesenia Komisie zo dňa 13.05. 2020


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.