Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 14.06.2017

 • 14. júna 2017, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Jenčík Radovan
 • Pozvánka [34.83 kB]
 1. 1.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1636/2014 bod 2. zo dňa 03. 07. 2014, ktoré sa týka zabezpečenia obstarania zmien a doplnkov ÚPN Z Dunajská v bloku 17/9 (Kamenné námestie) na podklade urbanistickej štúdie.

 2. 2.Informácia k Športovo-rekreačnému areálu Zlaté Piesky

 3. 3.Plnenie uznesenia MsZ č. 524/2001 z 15.03.2001 k materiálu „Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácii druhotných surovín“.

 4. 4.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

 5. 5.Zámer a finančný odhad pre zavedenie ekologického posypu, ktorý nepoškodzuje verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy.

 6. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1669/19, do výlučného vlastníctva spoločnosti Stengl a.s., so sídlom v Bratislave.

 7. 7.Žiadosť spoločnosti YIT Slovakia a.s. o odkúpenie pozemku v Steine.

 8. 8.Informácia o revitalizácii Námestia Slobody v rámci projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy“

 9. 9.Informácia k projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy“ podporeného z Nórskych fondov.

 10. 10.Informácia o stave Urbanistickej štúdie výškového zónovania hl. mesta SR Bratislavy.

 11. 11.Informácia o zapracovaní Zásad ochrany pamiatkovej rezervácie a zóny do Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy.

 12. 12.Rôzne.