Bod č. 6

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1669/19, do výlučného vlastníctva spoločnosti Stengl a.s., so sídlom v Bratislave.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.