Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 11.05.2022

 1. 1.Kontrola plnenia uznesení komisie

 2. 2.Informácia o aktuálne obstarávaných ÚPP a ÚPD

 3. 3.Informácia o príprave návrhu ZaD 09 územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

 4. 4.Informácia o preskúmaní ÚPN Z CMC Petržalka

 5. 5.Sanktuárium - rekonštrukcia kaplnky sv. kríža

 6. 6.Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra SR so sídlom v Bratislave

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1234/2013 zo dňa 25. a 26. 09. 2013 a č. 1331/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktorými bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15196/7, vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Trnavská cesta 164/44-48 v zastúpení spoločnosťou VSD, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, spoločnosti DOAS, a.s. so sídlom v Bratislave

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1235 a parc. č. 2479/6, spoločnosti ITB Development a.s. so sídlom v Bratislave

 11. 11.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemku v Bratislave, registra „E“ KN, v k. ú. Rača, parc. č. 5499, lokalita Pri vinohradoch

 12. 12.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1535/3, Prídavková ulica, vo vlastníctve Miriam Ringelbandovej

 13. 13.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby vjazdu a výjazdu na časti pozemku v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto v prospech spoločnosti PROJEKT INVESTMENT, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 14. 14.Projekt revitalizácie Kollárovho námestia - prezentácia MIBu

 15. 15.Rôzne