Bod č. 11

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemku v Bratislave, registra „E“ KN, v k. ú. Rača, parc. č. 5499, lokalita Pri vinohradoch


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.