Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 09.06.2021

 1. 1.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1870/2 a parc. č. 1874/5, ulica Československých tankistov

 2. 2.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21789/1, spoločnosti Portum Towers, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 3. 3.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov
  v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21505/22 a parc. č. 1772/26, spoločnosti iiSTATE s.r.o. so sídlom v Bratislave

 4. 4.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č.
  13145/157, v prospech spoločnosti ACS 5, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 5. 5.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21968/1, v prospech spoločnosti ATRIOS real estate s.r.o.

 6. 6.Informácia k ponuke na prevod vlastníctva stavebných objektov súvisiacich s prevádzkou bývalého vojenského objektu RTH Devínska Kobyla do výlučného vlastníctva hlavného mesta

 7. 7.Metodika zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania

 8. 8.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

 9. 9.Návrh na schválenie Dohody o spolupráci partnerov projektu „MOSQUITO BIOREGULATION – Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“ a schválenie spolufinancovania projektu

 10. 10.Predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020

 11. 11.Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Dotačnej schémy na pochôdzne terasy pre
  rok 2021

 12. 12.Informácia k stavu rekonštrukcie Námestia Slobody

 13. 13.Rôzne