Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - Zasadnutie 04.04.2024

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Mestská urbanistická štúdia zóny Mlynské nivy

 3. 3.Informačný materiál o záujme vyhlásenia otvorenej Výzvy na predkladanie zámerov na zmenu ÚP v lokalite MUŠ Mlynské nivy

 4. 4.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2070/31, Rybničná ulica, so spoločnosťou STK PROPERTY, s. r. o., so sídlom v Žiline

 5. 5.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21717/1, Štefanovičova ulica, v prospech spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom v Bratislave

 6. 6.Aktualizácia metodiky zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania a Stratégia rozvoja a financovania územia MUŠ Mlynské nivy

 7. 7.Informácia o Akčnom plán pre Bratislava 2030 na roky 2024 - 2026

 8. 8.Akčný plán pre udržateľnú energetiku a klímu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (SECAP)

 9. 9.Dajme Šancovej šancu na život

 10. 10.Rôzne

 11. .Na prihlásenie

 12. .Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 878 a nasl., v prospech spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. so sídlom v Bratislave

 13. .Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 545/3 a parc. č. 535/12, Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu, so spoločnosťou VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., so sídlom v Bratislave

 14. .Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Podhradie, parc. č. 535/21 a nasl., spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. so sídlom v Bratislave