Bod č.

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 878 a nasl., v prospech spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.