Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 06.11.2023

 1. 1.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov ARCHA

  Materiály
 2. 2.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač

  Materiály
 3. 3.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove jesene života

  Materiály
 4. 4.Návrh na uzatvorenie dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Generálneho investora Bratislavy a návrh na schválenie prevodu správy nehnuteľností v Bratislave, do správy príspevkovej organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

  Materiály
 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nájme bytov

  Materiály
 6. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6651/8, Jeséniova ulica, spoločnosti Zámocké schody, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 7. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 105/3, Trnková ulica, Veronike Malej

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17372/30 a parc. č. 17375/10, pre spoločnosť IRONY s.r.o., so sídlom v Bratislave.

  Materiály
 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 387/2, pre spoločnosť UniCare Centrum, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 10. 10.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Skalickej ceste

 11. 11.Návrh na predaj spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2555/3, vlastníkom garáží v garážovom dome na Jasovskej 22 v Bratislave - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 12. 12.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, Plickova ulica, parc. č. 1537/42 a nasl., spoločnosti GULIREAL, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlých pozemkov.

 13. 13.Návrh na zriadenie vecného bremena práva osadenia polopodzemného kontajnerového stojiska na odpad v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15273/1, Haburská ulica, v prospech spoločnosti Projekt T s.r.o., so sídlom v Bratislave

 14. 14.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 840/2017 zo dňa 24. 05. 2017, ktorým bolo schválené zverenie vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží – rybníkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Záhorská Bystrica, a návrh na zverenie inžinierskych stavieb vodohospodárskeho charakteru v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Záhorská Bystrica, do správy mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave

 15. 15.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Astrová 20, Raketová 12, Vrútocká 24, Sadmelijská 1, Lackova 5, Červeňákova 9, Repašského 3, Ožvoldíkova 8, Bradáčova 6, vlastníkom bytov

 16. 16.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 590/2004 zo dňa 16. 12. 2004, uznesenia č. 1011/2010 zo dňa 27. 05. 2010, uznesenia č. 17/2011 zo dňa 27. 01. 2011, uznesenia č. 464/2012 zo dňa 02. 02. 2012, uznesenia č. 548/2020 zo dňa 25. 06. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami

 17. 17.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 3, Komárnická 18, Astrová 14, Vŕbová 10, Beniakova 34, Budatínska 5, vlastníkom bytov

 18. 18.Rôzne