Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 11.11.2021

  1. 1.Kontrola zápisnice a uznesení, schválenie programu

  2. 2.Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií na objektoch ZUŠ/CVČ a návrh plánu rekonštrukcií do konca roka 2021 a pre rok 2022

  3. 3.Návrh na delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

  4. 4.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2020/2021

  5. 5.Zriaďovacia listina Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava

  6. 6.Rôzne