Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva - Zasadnutie 02.10.2019

 1. 1.Kontrola úloh a zápisnice zo zasadnutia komisie dňa 04.09.2019

  Materiály
 2. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Jarovce, Bratislava-Devínska Nová Ves a Bratislava Rača

 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu časti námestia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  Materiály
 4. 4.Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy

  Materiály
 5. 5.Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2020 (ďalej len „PHSR 2010 - 2020“) za rok 2018

  Materiály
 6. 6.Rozpočet OKM na rok 2019 - rozdelenie finančných prostriedkov na médiá

 7. 7.Analýza finančných prostriedkov na médiá a časopis In.Ba

 8. 8.Zmeny a riešenia v rámci médií navrhované na rok 2020

 9. 9.Informácia o plnení uznesení č. 396/2016 a 684/2016

 10. 10.Rôzne