Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 22.01.2019

 1. 1.Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre Občianske združenia HC SLOVAN Bratislava – mládež, Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava a Jumping Joe ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 2. 2.Zmluvná dokumentácia k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 20.4.2011 uzatvorenej medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja

  Materiály
 3. 3.Návrh na odpísanie pohľadávok

  Materiály
 4. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22092/5, Ing. Karolovi Pajerovi

 5. 5.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 4015/23, zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, spoločnosti RODEX CAR, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2, pre spoločnosť HAMI FOOD s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 7. 7.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.30 vo výmere 112,04 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 8. 8.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.43 vo výmere 47,26 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 9. 9.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21419 dodatkom k Protokolu č. 11 88 0217 14 00, do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy

  Materiály
 10. 10.Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej pamiatky „Vajnorský ľudový dom“ dodatkom k Protokolu č. 118808310500, do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory, ako oprava minulých rokov

  Materiály
 11. 11.Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke mestských plôch na graffiti umenie

  Materiály
 12. 12.Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 zo dňa 25.05.2017, ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

  Materiály
 14. 14.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov

 15. 15.Informácia o stave predložených inventarizácií majetku hlavného mesta zvereného do správy mestským častiam k 31. 12. 2018

  Materiály
 16. 16.Informácia o stave riešenia predaja pozemkov v k. ú. Staré Mesto, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 600/1997 z 25. 09. 1997, ktoré bolo zrušené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 997/2017 zo dňa 20. 11. 2017

 17. 17.Rámcová náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 18. 18.Prerokovanie a schválenie rokovacieho poriadku

 19. 19.Výber kandidátov do komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta

 20. 20.Rôzne