Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 04.04.2022

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022

 2. 2.Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2022 z rámcovej úverovej zmluvy č.2019 052968 od Európskej Investičnej banky zo Zmluvy o účelovom úvere č.0339/20/0100 od Československej obchodnej banky a.s. a zo Zmluvy o úverovom rámci č. 000290/CORP/2020 od Uni Credit Bank Czech Republik and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky, pre hlavné mesto SR Bratislavu

 3. 3.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy č.1

 4. 4.Koncepcia mestských inovácií

 5. 5.Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy

 6. 6.Návrh na zverenie drevených vianočných stánkov do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1234/2013 zo dňa 25. a 26. 09. 2013 a č. 1331/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktorými bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9883/1, Valérii Šimanovej, bytom v Bratislave

  Materiály
 9. 9.Návrh na nájom viníc v Bratislave, k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 10. 10.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 11. 11.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Medzilaborecká 6, Klincová 9, Muškátová 50, 52, Kvačalova 22, Trenčianska 46, Medzilaborecká 6, 10, 12, 14, Karloveská 29, 35, Beniakova 24, 26, 28, 30, 32, 34, Ušiakova 4, Gercenova 19, Pečnianska 11, vlastníkom bytov

 12. 12.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Vietnamská 40

  Materiály
 13. 13.Návrh na vypustenie bodov z uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a to uznesenia č. 517/2004 zo dňa 28. 10. 2004, uznesenia č. 813/2005 zo dňa 22. 09. 2005, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Beniakova 24 – 34

 14. 14.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Stropkovská 15, Medzilaborecká 8, 12, 14, Beniakova 24, 26, 28, 30, 32, 34, Hlaváčikova 37, Markova 9, Gercenova 19, Gessayova 35, vlastníkom bytov

 15. 15.Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov v inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01.01.2021 do 31.12.2021

  Materiály
 16. 16.Rôzne