Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 28.04.2016

 • 28. apríla 2016, 08:30 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [48.1 kB]
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2016

 2. 1a.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 3. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

 4. 3.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 5. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 792/12, Zite Korbašovej, MUDr. Edite Koníkovej, CSc. a MUDr. Jane Dekyskej do podielového spoluvlastníctva

 6. 4a.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 409/2016 zo dňa 31. 3. 2016, ktorým bola schválená zámena pozemkov so Slovenskou republikou, v správe Úradu vlády Slovenskej republiky

 7. 5.Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa pozemku v Bratislave, k.ú. Devín, parc. č. 2079/28, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Orságovcov

 8. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k.ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5349/2, parc. č. 5349/5, parc. č. 5349/22 pre MČ Bratislava Podunajské Biskupice so sídlom v Bratislave

 9. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/1 a parc. č. 3047 pre spoločnosť Avestus Petržalka s. r. o. so sídlom v Bratislave

 10. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k.ú. Dúbravka, Karlova Ves, Petržalka a Rača, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

  Materiály
 11. 11.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súp. č. 103205 a k pozemkom parc. č. 7314/1, 7314/5 a 7314/6, Žabotova 1 Bratislava

 12. 12.Návrh na mimosúdne riešenie súdneho sporu k nehnuteľnostiam v Bratislave, k.ú. Petržalka, so spoločnosťou Súkromné gymnázium Mercury

 13. 13.Protest prokurátora proti VZN č. 1/1995 o digitálnej technickej mape hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v platnom znení a návrh novely VZN č. 1/1995

  Materiály
 14. 14.Zámer pripravovaného projektu: Projekt BAUM

  Materiály
 15. 15.Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020

 16. 16.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

 17. 17.Správa o činnosti Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2015 "(materiál bude prerokovaný o 11:00 h)

 18. 18.Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2015 (materiál bude prerokovaný po 11:00 h)

 19. 19.Petícia: "Vráťme seniorom a zdravotne postihnutým občanom dopravu

 20. 20.Petícia za uľahčenie dopravy seniorom v Bratislavskej integrovanej doprave "(materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov po 16:30 h ako druhý v poradí)

 21. 21.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave "(materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov o 16:30 h ako tretí v poradí)

 22. 22.Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava

 23. 23.Informácia dozornej rady o činnosti Mestského centra Stará tržnica za obdobie júl 2014 – december 2015

 24. 24.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na nájom časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky a kúpalísk Rosnička, Delfín, Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole na letnú sezónu

 25. 25.Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ul. Staré grunty 47, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2986 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 26. 26.Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Hodonínskej 44, k.ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 3219 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 27. 27.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Kupeckého 15, Trenčianska 62, Budovateľská 5, Páričkova 7, Košická 46, Hornádska 6, Baltská 1, Baltská 3, Baltská 7, Bieloruská 7, 9, 11, 13, Riazanská 52, 54, Račianska 35, 37, 39, Plickova 2, 4, 6, 8, 10, 12, Gelnická 20, 22, 24, Cígeľská 12, Jána Stanislava 9, Veternicová 5, Nejedlého 35, Ševčenkova 8, Ševčenkova 16, Jankolova 3, Mlynarovičova 3, Lachova 28, Romanova 44A, Beňadická 11, Znievska 7, Topoľčianska 10 vlastníkom bytov

  Materiály
 28. 28.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome na ulici Hlaváčikova 35 a v hromadných garážach na ul. Pečnianska 6 vlastníkom garáží

  Materiály
 29. 30.Interpelácie

 30. 31.Rôzne

 31. .Informačné materiály:

 32. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 33. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 34. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 35. d.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Palkovičova 1, Mierová 18, Račianska 37, Plickova 2, Hany Meličkovej 1, Švabinského 20, Mamateyova 26, Blagoevova 10, 12, Blagoevova 14, 16 vlastníkom bytov

  Materiály
 36. e.Zoznam súdnych sporov

  Materiály
 37. f.Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013

 38. g.Zmluva o spolupráci pri prezentácii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Slovenskej republiky v zahraničí

  Materiály
 39. h.Informácia o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných súťaží realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01.10.2015 do 31.03.2016

 40. i.Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

  Materiály
 41. j.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac marec 2016

Nezaradené materiály

 1. .Materiály na zaradenie do programu:

 2. .Návrh na zverenie pozemku pod futbalovým ihriskom registra C-KN parc.č. 918 na Molecovej ulici a o zverenie spoluvlastníckeho podielu v stavbe telocvične a šatní v objekte Základnej umeleckej školy J.Kresánka na Karloveskej ulici č. 3 v Bratislave do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves