Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 18.11.2015

 • 18. novembra 2015, 16:30 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pokračovanie zasadnutia z 22.10.2015
 1. 10a.Návrh na predloženie koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov

 2. 11.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 3. 12a.Preverenie záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnému zámeru "Areál Koliba"

 4. 13.Informácia o Výročnej správe neziskovej organizácie za rok 2014 Spoločnosti pre rozvoj bývania, n. o.

  Materiály
 5. 14.Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

  Materiály
 6. 15.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Bárdošova 5, Novohorská 22, 26, 28, 30, Veternicová 1, Námestie Hraničiarov 2A, vlastníkom bytov

  Materiály
 7. 16.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome a hromadnej garáži na ulici Majerníkova 34/A, Veternicova - garáže, vlastníkom garáží

  Materiály
 8. 18.Interpelácie

 9. 19.Rôzne