BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 09.11.2017

 • 9. novembra 2017, 08:30 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [50.8 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 20.11.2017
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 09. 2017, 31. 10. 2017 a niektorých uznesení bez určenia termínu a s neskorším termínom plnenia a uznesení v rozpore s platnou legislatívou, príp. sú nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu, a preto sú nevykonateľné

 2. 1a.Kontrola zimného štadióna Ondreja Nepelu mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy

 3. 4.Návrh na schválenie personálnych zmien v kontrolnom orgáne obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 4. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 37/11, Štefanovi Girovi a manželke Márii

 5. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13655/228, medzi Vajnorskou a Rožňavskou ulicou, Pavlovi Navrátilovi

 6. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5421/1 – Šustekova ulica, spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

 7. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – stavby, súpis. č. 12121, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 12612/7 a časti pozemku parc. č. 12612/8 na Halašovej ulici 25/A v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, občianskemu združeniu DC IHRISKO Včielka, o. z., so sídlom v Bratislave

 8. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 329, Ingrid Farkašovej

 9. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 147, pre spoločnosť AVP Park, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 10. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9918/12, PaedDr. Ladislavovi Smolenovi

 11. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1240/1, pre JUDr. Imricha Horvátha

 12. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/4, parc. č. 1669/603, parc. č. 1669/85, časti parc. č. 3651/1 a parc. č. 6, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

 13. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 na dobu určitú do 31. 08. 2028, pre spoločnosť INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 14. 15.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 15. 16.Informácia o neziskovej organizácii SRBB (Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.) a prípadnej možnosti jej zrušenia, zlúčenia alebo presunu kompetencií na inú neziskovú spoločnosť v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 867/2017 bod 8 zo dňa 25. 05. 2017

 16. 17.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 17. 18.Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 18. 19.Ročná správa o realizácií Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len „PHSR“) za rok 2016 a Aktualizácia akčných plánov PHSR na roky 2017 – 2019

 19. 20.Návrh na odsúhlasenie podpory hlavného mesta SR Bratislavy pre zapojenie mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave ako hlavného partnera do projektu „CITY NATURE – Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ v rámci 2. kola výzvy Programu INTERREG V-A SK-AT 2014-2020

 20. 21.Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy

 21. 22.Návrh na poskytnutie dotácie pre projekt Q-centrum: poradenské a komunitné centrum pre LGBT ľudí v sume 10 000,00 Eur

 22. 23.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 23. 24.Návrh na nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 24. 25.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1022/28, Alstrova ulica, Štefanovi Michaličkovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 25. 26.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3600/11, Brižitská ulica, Ing. Bohumírovi Beťkovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 26. 27.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12876/2, parc. č. 12876/4-7, parc. č. 12876/9, parc. č. 12876/12, parc. č. 12876/14-15, parc. č. 12876/17-18, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Janoškovej ul.

 27. 28.Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3503/17

 28. 29.Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1533/2

 29. 30.Návrh na neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave – objektov pohraničného opevnenia, k. ú. Devínska Nová Ves a k. ú. Záhorská Bystrica

 30. 31.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 22300/2, v prospech spoločnosti Panorama Koliba, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 31. 32.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby na novovytvorenom pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1507/32, v prospech spoločnosti JAG development, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 32. 33.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2435/142 a parc. č. 2522/64, v prospech spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom v Bratislave

 33. 34.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9384/36. a stavby detského ihriska Miletičova I. vo vnútrobloku Miletičova, Prievozská, Ružová dolina, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 34. 35.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Záhradnícka 75, Púpavová 11, Markova 13, Hálova 19, Ševčenkova 14, Gercenova 15, Krásnohorská 3, vlastníkom bytov

 35. 36.Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2018

 36. 37.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 37. 38.Interpelácie

 38. 39.Rôzne

 39. 40.Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 898/2017 zo dňa 27. 9. 2017, časti C uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2017 zo dňa 28. 9. 2017, časti B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 941/2017 zo dňa 28. 9. 2017 a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 943/2017 zo dňa 28. 9. 2017, ktorých výkon bol pozastavený - o 14:00 h

 40. 41.Návrh na zriadenie Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, návrh na voľbu predsedu a členov tejto komisie, návrh na schválenie Štatútu Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a návrh Dodatku č. 7 k Rámcovej náplni činnosti komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/1999 časť E bod 2 v znení neskorších dodatkov) - ako druhý po 14:00 h

 41. 40.Materiály na zaradenie do programu

 42. 41.Návrh na poskytnutie odmeny mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január - jún 2017

 43. 46.Prezentácia významných investícií o 16:30 h

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o aktuálnom počte herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy

 4. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 5. e.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 841 04 Bratislava

 6. f.Informácia o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou v dňoch 28.2.2016 až 16.3.2017 v Múzeu mesta Bratislavy

  Materiály
 7. g.Informácia o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných súťaží realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 03. 2017 do 30. 09. 2017

 8. h.Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 898/2017 zo dňa 27.09.2017, č. 938/2017 časť C, č. 941/2017 časť B a č. 943/2017 zo dňa 28.09.2017

  Materiály
 9. i.Informácia o poverení vedením Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 10. j.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac september 2017

Nezaradené materiály

 1. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017