Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 02.06.2011

 • 2. júna 2011
 1. 1.Návrh Priorít Bratislavy a programových cieľov na roky 2011 - 2014

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 2. 2.Návrh na voľbu námestníkov primátora hlavného mesta SR Bratislavy

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 3. 3.Návrh na voľbu členov Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 4. 4.Protest prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 24/2011 zo dňa 3. 3. 2011, v spojení s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 41/2011 zo dňa 31. 3. 2011 - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, a. s., METRO Bratislava, a. s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., a Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 6. 6.Návrh na voľbu hlavnej architektky Bratislavy

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 7. 7.Rôzne

 8. 7.1.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v podbrání objektu Starej radnice pre občianske združenie Inklúzia so sídlom v Bratislave - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva

  Materiály
 9. 7.2.Návrh na realizáciu projektového zámeru v rámci Operačného programu Juhovýchodná Európa, oblasť 3, Téma 3.1 Sieť miest pre zlepšenie dostupnosti a mobility ľudí v juhovýchodnom regióne

  UzneseniaUznesenie
  Materiály